Kuş Önleme Ağı, Kaplama/montaj Uygulamasında Tevkifat Hk.

Kuş Önleme Ağı, Kaplama/montaj Uygulamasında Tevkifat Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Kuş Önleme Ağı, Kaplama/montaj Uygulamasında Tevkifat Hk.

T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Gelir Kanunları Kdv ve Ötv Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130[2018/1433]-E.48903

04.02.2019

Konu

:

Kuş önleme ağı, kaplama/montaj uygulamasında tevkifat

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; … San. A.Ş firmasına ait depo binasının tavanının iç kısmında bulunan ağın parçalanan kısımlarının tamirini yaptığınız, aynı firmanın başka bir depo binasının tavanının iç kısmına ise, çatıdan kuş girmesini önlemek için kaplama uygulaması yaptığınızı belirterek, söz konusu işlemlerin KDV tevkifatına tabi olup olmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

   3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesinde; gerekli görülen hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği hüküm altına alınmıştır.

   KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde kısmi tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler, (I/C-2.1.3.3) bölümünde de kısmi tevkifat uygulanacak teslimler belirtilmiştir.

   Buna göre; hisse senetleri BİST’de işlem gören … A.Ş’ ye ait depo binalarına Şirketiniz tarafından yapılacak olan kuş önleme ağının tamiri ve depo tavanının iç kısmına çatıdan kuş girmesini önlemek için yapılan kaplama hizmetleri, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.) bölümünde yer alan Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler kapsamında yer almadığından, söz konusu işlemlere ilişkin olarak KDV tevkifatı uygulanması mümkün bulunmamaktadır. 

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Kuş Önleme Ağı, Kaplama/montaj Uygulamasında Tevkifat Hk.

04.02.2019

21152195-130[2018/1433]-E.48903

Top
Menu