Laminasyon İşleminde Tevkifat Ve Kdv Oranı

Laminasyon İşleminde Tevkifat Ve Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I-16-125]-169428

07.08.2018

Konu

:

Laminasyon işleminde tevkifat ve KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin oto yan sanayiinde faaliyet gösterdiği, faaliyetiniz sırasında oto döşeme kumaşlarına laminasyon (farklı yüzeylerin ve katmanların ısı, basınç ve yapıştırıcılar ile birleştirilerek tek bir katman haline getirilmesi) işlemi de uygulandığı ve bu hizmetin başka müşterilere de verildiği, laminasyon işlemine tabi tutulmak üzere işi yaptıran müşteri tarafından gönderilen oto döşeme kumaşlarının sünger ve astarla birlikte laminasyon makinesinden geçirilerek lamine edildiği, laminasyon işlemiyle yüksek ısıda süngerin yakılarak eritildiği ve kumaş ile astarın birbirine yapışmasının sağlandığı ve söz konusu işlemin büyük kısmının makine ile yapıldığı, laminasyon işleminde kullanılan ve eritilen süngerin kimyevi madde örneğinde olduğu gibi hammadde olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile başka müşterilere verilen bu hizmetin fason iş kapsamına girip girmediği hususlarında tereddüde düşüldüğü belirtilerek, kumaşın mülkiyeti işi yaptıran müşteriye ait olmak üzere verilen laminasyon hizmeti için düzenlenecek faturada;

-Kumaşla birlikte süngerin de işi yaptıran tarafından temin edilip Şirketinize teslim edildiği durumda laminasyon işlem bedeli için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı ve işlemin tevkifata tabi olup olmadığı,

-Müşteriden sadece kumaşın geldiği ve süngerin işi yapan olarak tarafınızdan %18 KDV ödenerek satın alınıp kullanıldığı durumda laminasyon işlem bedeli için uygulanacak KDV oranı

hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesi ile mükellefin Türkiye içinde ikametgahının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Kısmi tevkifat uygulamasının usul ve esasları KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.) bölümünde belirlenmiş olup, Tebliğin (I/C-2.1.3.1.) bölümünde kısmi tevkifatın mahiyeti ve tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.2.) bölümünde ise kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler belirtilmiştir.

Söz konusu Tebliğin (I/C-2.1.3.2.7.) bölümünde, fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işleri, çanta ve ayakkabı dikim işleri ve bu işlere aracılık hizmetlerinde KDV tevkifatı uygulamasının usul ve esasları açıklanmıştır.

Öte yandan, KDV oranları, 3065 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/10 uncu sırasında “Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri” sayılmıştır.

Buna göre;

– Fason işin şartı, imal edilecek mal ile ilgili ana hammadde başta olmak üzere hammaddelerin fason iş yaptıranlarca temin edilmesi olup, kumaşla birlikte süngerin de işi yaptıran tarafından temin edilip Şirketinize teslim edildiği durumda fason olarak yaptırılan bu laminasyon işlemine ilişkin bedel üzerinden (%8) oranında KDV uygulanması gerekmektedir. Ayrıca, hesaplanan bu KDV, KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.7.) bölümü kapsamında alıcı tarafından (5/10) oranında tevkifata tabi tutulacaktır.

-Müşteriden sadece kumaşın geldiği ve süngerin işi yapan olarak tarafınızdan %18 KDV ödenerek satın alınıp kullanıldığı durumda ise fason olarak yaptırılan bir işten bahsedilemeyeceğinden, söz konusu laminasyon işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Laminasyon İşleminde Tevkifat Ve Kdv Oranı

07.08.2018

B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-16-125]-169428

Son Yorumlananlar
Top
Menu