Liman İçin Yaptırılan Deniz Taramasında Kdv İstisnası

Liman İçin Yaptırılan Deniz Taramasında Kdv İstisnası
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.13-1429

04/09/2013

Konu

:

Liman için yaptırılan deniz taramasında KDV istisnası

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, İnebolu Limanı dahilinde bulunan tersanenize daha büyük tonajlı gemilerin yanaşabilmesi için liman içi deniz taraması yaptırdığınızı ve tarama işleminin limanın tamamında yapıldığını belirterek, söz konusu işlemin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 13/e maddesine göre KDV’den istisna olup olmadığı hususundaki Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 13/e maddesi ile limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükellefler ile genel bütçeli idarelere bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri KDV’den istisna edilmiş, istisna uygulanmasının usul ve esasları 93, 96 ve 113 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerinde belirlenmiş olup 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (1.3.) bölümünde;

            “Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesine 5228 sayılı Kanunla eklenen (e) bendi ile limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflere (3946 sayılı Kanun kapsamında Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde yapan veya yaptıran mükellefler dahil) bu işlere ilişkin olarak yapılan mal teslimleri ve inşaat taahhüt işleri katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

            Bu hükmün uygulanmasında;

            -Liman; gemilerin yolcu indirip-bindirme, yükleme-boşaltma, bağlama ve beklemelerine elverişli yeterli su derinliğine sahip, teknik ve sosyal altyapı tesisleri, yönetim, destek, bakım-onarım ve depolama birimleri bulunan tabii veya suni olarak rüzgâr ve deniz tesirlerinden korunmuş kıyı yapılarını (kruvaziyer limanlar ile yat limanları da bu kapsamda değerlendirilecektir),

            …

            ifade edecektir. …” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Liman dip taramaları;

            1) Kıyı yapılarının ilk inşası veya tesisatı sırasında projenin bir parçası olarak liman tasarımında yer alan proje derinliğinin veya yapının temelini oluşturan deniz tabanının planlanan derinliğini sağlamak amacıyla yapılan taramalar,

            2) Mevcut bir limanın baseninin veya giriş ağzının zamanla sığlaşan kısımlarını ilk derinliğe getirmek için yapılan bakım taramaları

            olmak üzere iki amaçla gerçekleştirilmektedir.

            Bu bağlamda, yukarıdaki 1 inci maddede yer alan amaç doğrultusunda yapılan tarama işleri, liman inşası yenilenmesi ve genişletilmesi faaliyetleri kapsamında değerlendirilebilecek, 2 nci maddede yer alan amaç doğrultusunda yapılan tarama işleri ise bu kapsamda mütalaa edilmeyecektir.

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, İnebolu Limanı dahilinde bulunan tersanenize daha büyük tonajlı gemilerin yanaşabilmesi için yaptırdığınız liman içi deniz taraması işleminin, mevcut limanın zaman içerisinde baseninin veya giriş ağzının dolarak gemilerin yanaşmalarına elverişli derinliği kaybetmesi nedeniyle yapılan liman temizleme ve derinleştirme (su altı tarama işlemi) işlemi niteliği taşıması sebebiyle, söz konusu işleme KDV Kanununun 13/e maddesine göre istisna uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

            Diğer taraftan, mevcut yasal düzenleme çerçevesinde istisnadan faydalanacak liman kavramının yük ve yolcu taşımacılığı ile ilgili yapıları kapsadığı, tersanecilik faaliyetinin yürütülmesi amacıyla kullanılacak olan liman benzeri yapıları kapsamadığı da tabiidir.     

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Liman İçin Yaptırılan Deniz Taramasında Kdv İstisnası

04.09.2013

39044742-KDV.13-1429

Top
Menu