Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne İle Personel Taşıma İşinde Kdv İstisnası

Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne İle Personel Taşıma İşinde Kdv İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2015-106]-4

06.02.2017

Konu

:

Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne ile Personel Taşıma İşinde KDV İstisnası

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, liman sahası içerisinde açıkta demirleyen gemilere kendi tekneniz ile liman başkanlığı personeli, gümrük muhafaza memurları, gemi acentaları ile gemi personelinin taşınması hizmetini verdiğinizi belirtilerek, söz konusu hizmetin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 13/b maddesi kapsamında KDV’den istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

   3065 sayılı KDV Kanununun;

   – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

   – 13/b maddesinde; deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

   hüküm altına alınmıştır.

   Söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/B-2) ” Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna” bölümü ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2) bölümünde açıklanmıştır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2) bölümünde; söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için hizmetin, liman ve hava meydanlarında, deniz ve hava taşıma araçları için yapılması gerektiği, liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetlerin deniz ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisnaya tabi olmayacağı, liman ve hava meydanlarında yapılmakla birlikte deniz ve hava taşıma araçları için yapılmayan hizmetlere de istisna uygulanmasının mümkün bulunmadığı, istisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetlerin de dahil olduğu, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmetin istisna kapsamında değerlendirildiği, istisna kapsamındaki liman ve hava meydanlarının sınırları alanlarının İdare tarafından belirlenmiş ve liman veya hava meydanı olarak tanımlanmış yerler olması gerektiği, bu kapsamda liman, sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerlerini ifade ettiği,

 belirtilmiştir.

 Diğer taraftan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2) bölümünde; istisna kapsamına liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarına verilen hizmetlerin girdiği, bu kapsamda, hava ve deniz taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen pilotaj, römorkaj, palamar, uçak ve gemilerin parkı gibi hizmetlerin KDV’den istisna olduğu, liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarının seyrüseferine ilişkin olarak araçların yük ve yolcusuna verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetlerin de istisna kapsamına girdiği, bu hizmetlerin gemi ve yük sahibi firmaların acentelerine yapılması, liman ve hava meydanı işletmeleri dışında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmasının istisna uygulamasını etkilemediği, ancak Kanun’un 13/b maddesindeki istisna uygulamasının tek safhalı olması nedeniyle, gemiye veya acentesine doğrudan verilen hizmetlerin istisna kapsamında değerlendirilebileceği, alt yükleniciler tarafından verilen hizmetlerin ise istisna kapsamında mütalaa edilmeyeceği,

  açıklanmıştır.

 Öte yandan, aynı Sirkülerin (3.2.2.1) bölümünde KDV Kanununun 13/b maddesindeki istisna kapsamına giren bazı hizmetler, (3.2.2.2) bölümünde ise söz konusu istisna kapsamına girmeyip vergiye tabi olan bazı hizmetler sayılmıştır.

 Buna göre, sınırları İdare tarafından belirlenen liman sahası içerisinde olması şartıyla, şamandıra demir yerlerinde demirleyen gemilere liman başkanlığı personeli, gümrük muhafaza memurları, gemi acentaları ve gemi personelinin tekne ile taşınması hizmetinin de, deniz araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin hizmetler kapsamında değerlendirilmesi, KDV Kanununun 13/b maddesi çerçevesinde KDV’den istisna tutulması gerekmektedir.

 Ancak söz konusu hizmetlerin, sınırları İdare tarafından belirlenmiş olan liman sahasının dışında demirleyen gemilere verilmesi halinde, genel hükümlere göre KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne İle Personel Taşıma İşinde Kdv İstisnası

06.02.2017

B.07.1.GİB.4.33.15.01-130[ÖZG-2015-106]-4

Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne İle Personel Taşıma İşinde Kdv İstisnası

Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne İle Personel Taşıma İşinde Kdv İstisnasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne İle Personel Taşıma İşinde Kdv İstisnası

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

18008620-130[ÖZG-2015-106]-4

06.02.2017

Konu

:

Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne ile Personel Taşıma İşinde KDV İstisnası

  İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, liman sahası içerisinde açıkta demirleyen gemilere kendi tekneniz ile liman başkanlığı personeli, gümrük muhafaza memurları, gemi acentaları ile gemi personelinin taşınması hizmetini verdiğinizi belirtilerek, söz konusu hizmetin Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu’nun 13/b maddesi kapsamında KDV’den istisna olup olmadığı hususunda görüş talep edilmektedir.

   3065 sayılı KDV Kanununun;

   – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

   – 13/b maddesinde; deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

   hüküm altına alınmıştır.

   Söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (II/B-2) ” Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna” bölümü ile 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2) bölümünde açıklanmıştır.

 KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2) bölümünde; söz konusu istisnanın uygulanabilmesi için hizmetin, liman ve hava meydanlarında, deniz ve hava taşıma araçları için yapılması gerektiği, liman ve hava meydanlarında yapılmayan hizmetlerin deniz ve hava taşıma araçları için yapılsa bile istisnaya tabi olmayacağı, liman ve hava meydanlarında yapılmakla birlikte deniz ve hava taşıma araçları için yapılmayan hizmetlere de istisna uygulanmasının mümkün bulunmadığı, istisna kapsamına, liman ve hava meydanlarında yük ve yolcuya verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetlerin de dahil olduğu, deniz ve hava taşıma araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin her türlü hizmetin istisna kapsamında değerlendirildiği, istisna kapsamındaki liman ve hava meydanlarının sınırları alanlarının İdare tarafından belirlenmiş ve liman veya hava meydanı olarak tanımlanmış yerler olması gerektiği, bu kapsamda liman, sınırları İdare tarafından belirlenen, gemilerin güvence içinde yük ve yolcu alıp verebilecekleri veya yatabilecekleri, barınabilecekleri, rıhtım, iskele, şamandıra demir yerleri ve yaklaşma alanları ile kapalı ve açık depolama alanlarını, atık alım tesislerini, idari ve hizmet amacıyla kullanılan bina ve yapıları veya bunların bazı kısımları ve bu bölümlerin hepsine girişin kontrollü olduğu yerleri, diğer tüm yapıları, kullanımlı veya boş sahaları içine alan bölümleri içeren doğal ya da yapay deniz yerlerini ifade ettiği,

 belirtilmiştir.

 Diğer taraftan, 60 No.lu KDV Sirkülerinin (3.2.2) bölümünde; istisna kapsamına liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarına verilen hizmetlerin girdiği, bu kapsamda, hava ve deniz taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında verilen pilotaj, römorkaj, palamar, uçak ve gemilerin parkı gibi hizmetlerin KDV’den istisna olduğu, liman ve hava meydanlarında deniz ve hava taşıma araçlarının seyrüseferine ilişkin olarak araçların yük ve yolcusuna verilen tahmil, tahliye ve benzeri hizmetlerin de istisna kapsamına girdiği, bu hizmetlerin gemi ve yük sahibi firmaların acentelerine yapılması, liman ve hava meydanı işletmeleri dışında diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmasının istisna uygulamasını etkilemediği, ancak Kanun’un 13/b maddesindeki istisna uygulamasının tek safhalı olması nedeniyle, gemiye veya acentesine doğrudan verilen hizmetlerin istisna kapsamında değerlendirilebileceği, alt yükleniciler tarafından verilen hizmetlerin ise istisna kapsamında mütalaa edilmeyeceği,

  açıklanmıştır.

 Öte yandan, aynı Sirkülerin (3.2.2.1) bölümünde KDV Kanununun 13/b maddesindeki istisna kapsamına giren bazı hizmetler, (3.2.2.2) bölümünde ise söz konusu istisna kapsamına girmeyip vergiye tabi olan bazı hizmetler sayılmıştır.

 Buna göre, sınırları İdare tarafından belirlenen liman sahası içerisinde olması şartıyla, şamandıra demir yerlerinde demirleyen gemilere liman başkanlığı personeli, gümrük muhafaza memurları, gemi acentaları ve gemi personelinin tekne ile taşınması hizmetinin de, deniz araçları için yapılan seyrüsefere ilişkin hizmetler kapsamında değerlendirilmesi, KDV Kanununun 13/b maddesi çerçevesinde KDV’den istisna tutulması gerekmektedir.

 Ancak söz konusu hizmetlerin, sınırları İdare tarafından belirlenmiş olan liman sahasının dışında demirleyen gemilere verilmesi halinde, genel hükümlere göre KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Liman Sahası İçinde Açıkta Demirleyen Gemilere Tekne İle Personel Taşıma İşinde Kdv İstisnası

06.02.2017

B.07.1.GİB.4.33.15.01-130[ÖZG-2015-106]-4

Top