Mahalli İdareye Bağlı Birliğe Verilen Su Ve Atık Su Sistemlerinin İşletilmesi Hizmetinde Kdv Tevkifatı

Mahalli İdareye Bağlı Birliğe Verilen Su Ve Atık Su Sistemlerinin İşletilmesi Hizmetinde Kdv Tevkifatıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mahalli İdareye Bağlı Birliğe Verilen Su Ve Atık Su Sistemlerinin İşletilmesi Hizmetinde Kdv Tevkifatı 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130-8

07/01/2014

Konu

:

Mahalli idareye bağlı birliğe verilen su ve atık su sistemlerinin işletilmesi hizmetinde KDV tevkifatı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; şirketiniz ile … idaresi ile yapılan sözleşmede su ve atık su sistemlerinin işletilmesi kapsamında teknik olarak suyun kaynağından alınması, sisteme dağıtılması, atık suyun toplanması, arıtılması ve pompalanması, su ve atık su şebekelerinin her türlü tamir ve bakımının yapılması, abone hizmetlerinde ise su sayaçlarının okunması ve tahsilatının yapılması ve diğer tüm abonelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi hizmetlerinin verildiği, bu hizmetler karşılığında hak edişlere bağlı olarak fatura düzenlendiği belirtilerek, söz konusu hizmetlerin katma değer vergisi (KDV) tevkifatı kapsamında olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe giren 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; (3.1.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulaması kapsamında tevkifat uygulamakla sorumlu tutulanlar, (3.2.) bölümünde kısmi tevkifat uygulanacak hizmetler sayılmıştır.

Buna göre, şirketiniz tarafından … e bir bütün olarak verilen su temini, dağıtımı, sistem bakım ve onarımı ile müşteri hizmetlerinin yürütülmesi hizmeti, 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde sayılan tevkifat uygulanacak işlemler arasında yer almadığından KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mahalli İdareye Bağlı Birliğe Verilen Su Ve Atık Su Sistemlerinin İşletilmesi Hizmetinde Kdv Tevkifatı

07.01.2014

21152195-130-8

Top
Menu