Malın Millileşmesinden Sonra Oluşan Kilogram Farkında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

Malın Millileşmesinden Sonra Oluşan Kilogram Farkında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010.01-277

18/02/2015

Konu

:

Malın millileşmesinden sonra oluşan kilogram farkında KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; yurt dışından ithal ettiğiniz pamuğun A tipi gümrüklü antrepoda depolandığı ve ilgili gümrük müdürlüğünün müsaadeleri doğrultusunda söz konusu ürünün yurt içindeki alıcılara antrepoda devir yapılmak suretiyle satıldığı, bu satış işlemiyle ilgili faturanın antrepo beyannamesindeki kilogram miktarı dikkate alınarak düzenlendiği, ancak satışı gerçekleştirdiğiniz firma ile yapılan nihai kontrolde kilogram miktarında fazlalık veya eksiklik tespit edilebildiği, böyle bir tespit yapılması halinde de duruma göre tarafların birbirlerine fatura düzenlediği belirtilerek, söz konusu işlemde katma değer vergisi (KDV) hesaplanıp hesaplanmayacağı ve tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

          16/1-c maddesinde, Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların tesliminin KDV’den istisna olduğu,

            24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil edileceği,

            48 inci maddesinde, bu Kanuna göre vergisi ödenmeden veya eksik ödenerek yurda sokulan eşyaların hiç alınmamış veya eksik alınmış Katma Değer Vergileri hakkında Gümrük Kanunundaki esaslara göre işlem yapılacağı, indirim hakkı tanınan işlemlere konu eşyanın serbest dolaşıma girdiği tarihin içinde bulunduğu veya sonraki vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi dairesine verilen beyannamelere göre ödenen katma değer vergisi (sorumlu sıfatıyla ödenenler hariç), ithalde hiç ödenmemesi veya eksik ödenmesi nedeniyle tahsili gereken katma değer vergisinden düşüleceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Gümrük Kanunu uyarınca gümrük antrepo rejimi veya geçici depolama hükümlerinin uygulandığı yerlerde bulunan eşyanın, yurt dışından getirilerek bu yerlere konulması ve bu yerlerde teslimi eşya millileşmedikçe KDV’den istisna tutulacaktır.

            Gümrük antrepo rejimine tabi olduğu için KDV istisnası kapsamında teslim edilen bir mal ithal edildikten sonra bu mal gümrük antrepo rejiminin uygulandığı mal olma özelliğini kaybettiğinden, bu malın ithal edildikten sonra teslimi genel hükümlere göre KDV’ye tabi olacaktır.

            A tipi gümrüklü antrepoda depolanan ve gümrük antrepo rejimine tabi olduğu için antrepoda yurt içindeki alıcılara KDV istisnası uygulanarak teslim edilen malın millileştirilmesi sırasında  KDV hesaplanacak, malın gümrük vergisine esas matrahında bir değişiklik olması halinde meydana gelen değişikliklere KDV Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.

            Buna göre, Firmanızca yurt içindeki alıcılara A tipi gümrüklü antrepoda Kanunun 16/1-c maddesindeki istisna kapsamında teslim edilen pamuk millileşmeden oluşan pamuğun kilogram miktarında fazlalık veya eksiklik için KDV hesaplanması veya düzeltme yapılması söz konusu olmayacaktır. Ancak, nihai kontroller sonucu pamuğun kilogram miktarındaki fazlalık veya eksikliklerin pamuğun millileşmesinden sonra ortaya çıkması halinde KDV Kanununun 48 inci maddesine göre işlem yapılacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Malın Millileşmesinden Sonra Oluşan Kilogram Farkında Kdv Hesaplanıp Hesaplanmayacağı Hk.

18.02.2015

39044742-010.01-277

Son Yorumlananlar
Top
Menu