Malzemesiz Temizlik, Çamaşırhane-malzemesiz Yemek Pişirme Ve Dağıtım Hizmetinde Kdv Tevkifatı.

Malzemesiz Temizlik, Çamaşırhane-malzemesiz Yemek Pişirme Ve Dağıtım Hizmetinde Kdv Tevkifatı.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Kdv Grup Müdürlüğü

Sayı

:

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

39044742-130-69095

09.03.2017

Konu

:

Malzemesiz Temizlik, Çamaşırhane-Malzemesiz Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmetinde KDV tevkifatı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda ortaklığınızın …. Üniversitesinin “Malzemesiz Temizlik, Çamaşırhane, Malzemesiz Yemek Pişirme ve Dağıtım Hizmeti İşi”ni aldığı, personel ile temizlik işlerinde kullanılacak ekipmanları ortaklığınızın karşıladığı, bu hizmetle alakalı işin adının malzemesiz temizlik olarak ihale edilse de gerek temizlik ekipmanlarının ortaklığınız tarafından karşılanması gerekse teknik şartnamede de belirtildiği üzere işin yürütülmesinin ortaklığınız tarafından yapılmasından dolayı uygulanacak tevkifat oranı konusunda Başkanlığımızın görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ;

-1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

-9 uncu maddesinde, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verildiği

hüküm altına alınmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin;

-“I/C-2.1.3.2.4.Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri” başlıklı bölümünde; “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayırımında sayılanlara karşı ifa edilen her türlü yemek servis ve organizasyon hizmetlerinde alıcılar tarafından (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

-“I/C-2.1.3.2.5. İşgücü Temin Hizmetleri” başlıklı bölümünde; “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanlara, faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili işlemlerde kullanacakları işgücünün sağlanması şeklinde verilen hizmetlerde (işgücü temin hizmeti alımlarında) alıcılar tarafından (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

-“I/C-2.1.3.2.5.2.Kapsam” başlıklı bölümünde ise; “Gerçek veya tüzel kişiler faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin olarak ihtiyaç duydukları işgücünü kendilerine hizmet akdi ile bağlı ücretli statüsünde hizmet erbabı çalıştırarak temin etmek yerine, alt işverenlerden veya bu alanda ya da başka alanlarda faaliyette bulunan diğer kişi, kurum, kuruluş veya organizasyonlardan temin etmektedirler.

Bu tür hizmetler, esas itibariyle, temin edilen elemanların, hizmet alan işletmenin bilfiil sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılabilmesinin mümkün bulunduğu durumlarda tevkifat kapsamına girmektedir.

Bu şekilde ortaya çıkan hizmetlerde aşağıdaki şartların varlığı halinde tevkifat uygulanır:

– Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir.

– Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılması gerekmektedir. Elemanların işletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede olduğu kabul edilecektir.”

-“I/C-2.1.3.2.10.Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri” başlıklı bölümünde ise; “Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların Tebliğin (I/C-2.1.3.2.10.2.) bölümünde belirtilen temizlik, çevre ve bahçe bakım hizmeti alımlarında, alıcılar tarafından (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

60 Seri No.lu KDV Sirkülerinin “2.2.2.10 Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri” başlıklı bölümünde ise; malzemesiz temizlik hizmetlerinin işgücü temin hizmetine ilişkin koşulları taşıması kaydıyla işgücü temin kapsamında değerlendirilerek 9/10 oranında KDV tevkifatına tabi tutulacağı belirtilmiştir.

İşgücü temin hizmetinin varlığının tespitinde; hizmetin ifasında kullanılan elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırması gibi karineler göz önünde bulundurularak, bu hususların varlığı, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri veya sözleşmeye bağlı teknik şartnamedeki işler dikkate alınarak tespit edilecektir.

Özelge talep formu ekinde yer alan teknik şartnamenin “Madde 4.Genel Şartlar” başlıklı bölümünün  4.3. bendinde temizlik makineleri ve makine ekipmanları dışındaki tüm temizlik ürün ve ekipmanlarının idare tarafından karşılanacağı, dağıtım ve denetimin idarenin uygun gördüğü talimatlar doğrultusunda gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

Buna göre, …. Üniversitesi Hastanesine vermiş olduğunuz “malzemesiz temizlik-çamaşırhane” işi; istihdam edilen elemanların sevk, idare ve kontrolünün hizmeti alan idarede bulunması halinde işin Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği çerçevesinde işgücü temin hizmeti kapsamında (9/10), sevk, idare ve kontrolün firmanızda olması halinde ise temizlik, çevre ve bakım hizmeti olarak değerlendirilerek (7/10) tevkifata konu olacaktır.

Adı geçen Üniversiteye vermiş olduğunuz malzemesiz yemek pişirme ve dağıtım hizmeti ise KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.3.2.4.Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri” başlıklı bölümü kapsamında (5/10) KDV tevkifatına konu olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Malzemesiz Temizlik, Çamaşırhane-malzemesiz Yemek Pişirme Ve Dağıtım Hizmetinde Kdv Tevkifatı.

09.03.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01-130-69095

Top
Menu