Manyetik Kart Kullanılarak Yapılan Teslimlerde Kdv Uygulaması Ve Belge Düzeni.

Manyetik Kart Kullanılarak Yapılan Teslimlerde Kdv Uygulaması Ve Belge Düzeni.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

Sayı

:

11395140-019.01-1315

02/05/2014

Konu

:

Manyetik kart kullanılarak yapılan teslimlerde KDV uygulaması ve belge düzeni.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzla; Kurumunuzun, bireysel ve kurumsal müşterilere olan satışları arttırmak için para yüklemesi yapılan manyetik kart ile satış yapmayı planladığı,      

            – Manyetik kartların, müşteri tarafından sadece … kahve mağazalarında satışı yapılan %8 veya %18 oranlarında katma değer vergisine (KDV) tabi ürünlerin alımında kullanılacağı,   

            – Bireysel müşteriler ile ilgili olarak; karta yapılan yükleme sonrası tahsil edilen tutarlar için, henüz bir mal veya hizmet teslimi olmaması dolayısıyla Kurumunuz tarafından, müşteriye tahsilat makbuzu verileceği, kartın kullanımından sonra ise yapılan alışveriş karşılığı olmak üzere faturanın düzenleneceği,  

            – Manyetik karta 100 TL yüklendiğinde bu işlem karşılığında müşteriye Kurumunuz tarafından tahsilat makbuzu verileceği, tahsil edilen tutarın Kurumunuz avans hesaplarında takip edileceği, söz konusu kart ile … kahve mağazalarında %8 veya %18 KDV uygulanan ürünlerden 20 TL’lik alış yapıldığında KDV’li fatura düzenleneceği ve kart içinde kalan 80 TL tutarın ise sonraki kullanıma kadar bekletileceği, karta yüklenen tutarın tüketilmesi için geçerlilik tarihinin kart üzerinde belirtileceği,          

            – Kurumsal müşterilerin, kendi müşterilerine ya da personeline hediye amaçlı yükleme talebinin olması durumunda söz konusu firmaların, karta yükletilen tutarları kayıtlarında gider olarak göstermek isteyecekleri ve bunun için Kurumunuzdan karta yüklenilen tutarlar için fatura talep edecekleri, ancak kart satışı sonrası, kartın hediye olarak verileceği nihai tüketici tarafından hangi dönemde kullanacağı bilinmediği için kesilmesi istenen faturanın gelirinin ne zaman oluşacağına dair tereddüt oluştuğu, ayrıca yapacakları alışverişlerde hangi ürünün (%8 veya %18 KDV) satın alınacağının belli olmayacağı,          

            Bu durumda, kurumsal müşterilerin talepleri doğrultusunda karta yükleme yapıldığında, müşterinin (kurumsal) fatura talebi üzerine, hediye kartlarının teslimini belirten KDV’siz fatura düzenleneceği ve avans hesaplarında izleneceği, nihai tüketiciye kart tesliminde ise KDV’li fatura düzenlenmesinin planlandığı belirtilerek; düzenlenen faturanın tekrar gider olarak kullanımının önlenmesi için uygulamanın nasıl olması gerektiği hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            1- VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN:

            213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde fatura, satılan mal veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticarî vesika olarak tanımlanmış, aynı Kanunun 230, 231 ve 232 nci maddelerinde ise faturaya ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

            Bu itibarla;

            – Para yüklemesi yapılan manyetik kartları müşterilerinize teslim ettiğinizde, tarafınızca bir mal teslimi veya hizmet ifası söz konusu olmadığından müşteriler adına vergi mevzuatına göre fatura düzenlenmeyecektir. Söz konusu teslim karşılığında bilgi amaçlı olarak Vergi Usul Kanununda sayılan belgeler dışında bir belge düzenlenmesi ise mümkündür.

            – Kurumunuzca nihai tüketicilere teslim edilen söz konusu manyetik kartların yine nihai tüketiciler tarafından kullanılması suretiyle firmanızdan mal veya hizmet satın alınması halinde nihai tüketici adına fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenmesi gerekmektedir.

            – Kurumunuzca gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine teslim edilen manyetik kartların, söz konusu mükellefler tarafından nihai kullanıcılara teslimi sonrasında bu kişiler tarafından kullanılmasını müteakip, faturanın manyetik kartın teslim edildiği gelir veya kurumlar vergisi mükellefi adına düzenlenmesi gerekmektedir.

            2- KURUMLAR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde, kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı ve safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun “Bilanço Esasında Ticari Kazancın Tespiti” başlıklı 38 inci maddesinde; bilanço esasına göre ticari kazancın, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet fark olduğu, bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye ilave olunan değerlerin bu farktan indirileceği, işletmeden çekilen değerlerin ise farka ilave olunacağı, ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin safi kazancın tespitinde indirilmesinin kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

            Ticari kazancın tespitinde “tahakkuk esası ilkesi” ve “dönemsellik ilkesi” olmak üzere iki temel ilke geçerlidir. Tahakkuk esası ilkesinde, gelir veya giderin miktar ve mahiyet itibarıyla kesinleşmiş olması yani geliri veya gideri doğuran işlemin tekemmül etmesinin yanı sıra miktarının ve işlemden kaynaklanan alacağın veya borcun ödeme şartlarının da belirlenmiş olması gereklidir. Dönemsellik ilkesi ise, bu gelir veya giderin ilgili olduğu döneme intikalinin gerektiğini ifade etmektedir. Ayrıca “dönemsellik” kavramı gereği işletmeler, gelir ve giderlerini tahakkuk esasına göre muhasebeleştirmek, hasılat, gelir ve karlarını aynı döneme ait maliyet, gider ve zararlarla karşılaştırmak durumundadırlar.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre;

            – Para yüklemesi yapılan manyetik kartların müşterilerinize teslim edilmesi durumunda, tarafınızca bir mal teslimi veya hizmet ifası söz konusu olmadığından müşteriler adına fatura düzenlenmeyecek ve bu tutarlar avans olarak değerlendirileceğinden gelir hesapları ile ilişkilendirilmeyecektir.

            – Kurumunuzca, nihai tüketicilere teslim edilen söz konusu manyetik kartların yine nihai tüketiciler tarafından kullanılması suretiyle firmanızdan mal veya hizmet satın alınması halinde nihai tüketici adına fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenecek ve bu tutarlar gelir olarak dikkate alınacaktır.

            – Kurumunuzca gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine teslim edilen manyetik kartların, söz konusu mükellefler tarafından nihai kullanıcılara teslimi sonrasında bu kişiler tarafından kullanılmasını müteakip, faturanın manyetik kartın teslim edildiği gelir veya kurumlar vergisi mükellefi adına düzenlenmesi ve bu tutarların kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir.

            3- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

             3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

             – 1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

             – 2/1 inci maddesinde; teslimin bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesi olduğu, bir malın alıcı veya onun adına hareket edenlerin gösterdiği yere veya kişilere tevdii edilmesinin de teslim sayılacağı,

            – 4/1 inci maddesinde; hizmetin, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olduğu, bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi, şekillerde gerçekleşebileceği,

            – 10 uncu maddesinin (a) bendinde; vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile (b) bendinde; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgeler verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla  sınırlı olmak üzere fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ile (c) bendinde; kısım kısım mal teslimi veya hizmet yapılması mutad olan veya bu hususlarda mutabık kalınan hallerde, her bir kısmın teslimi veya bir kısım hizmetin yapılması anında meydana geleceği

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu hükümlere göre;

            – Para yüklemesi yapılan manyetik kartların müşterilerinize teslim edilmesi durumunda, tarafınızca bir mal teslimi veya hizmet ifası söz konusu olmadığından müşteriler adına fatura düzenlenmeyecek ve bu tutarlar avans olarak değerlendirileceğinden katma değer vergisi hesaplanmayacaktır.

            – Kurumunuzca, nihai tüketicilere teslim edilen söz konusu manyetik kartların yine nihai tüketiciler tarafından kullanılması suretiyle firmanızdan mal veya hizmet satın alınması halinde nihai tüketici adına fatura veya ödeme kaydedici cihaz fişi düzenlenecek ve mal veya hizmetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanacaktır.

            – Kurumunuzca gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine teslim edilen manyetik kartların, söz konusu mükellefler tarafından nihai kullanıcılara teslimi sonrasında bu kişiler tarafından kullanılmasını müteakip, faturanın manyetik kartın teslim edildiği gelir veya kurumlar vergisi mükellefi adına düzenlenmesi ve mal veya hizmetin tabi olduğu oranda KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

.

Özelge:Manyetik Kart Kullanılarak Yapılan Teslimlerde Kdv Uygulaması Ve Belge Düzeni.

02.05.2014

11395140-019.01-1315

Top
Menu