Merkezi Yurtdışında Bulunan Pilot Ortağa Düzenlenecek Faturada Kdv Olup Olmadığı

Merkezi Yurtdışında Bulunan Pilot Ortağa Düzenlenecek Faturada Kdv Olup Olmadığı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[1-2013/17]-883

12/09/2014

Konu

:

Merkezi yurtdışında bulunan pilot ortağa düzenlenecek faturada KDV olup olmadığı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  inşaat mühendisliği konusunda araştırma, proje ve müşavirlik hizmetleri yaptığınızı, … Su  ve Kanalizasyon İdaresi tarafından; … (Almanya) – … (Almanya) – … A. Ş. (Türkiye) – … A. Ş. (Türkiye) ortaklığına ihale edilmiş olan “… Kanalizasyon Projesi, 3. Aşama, Detaylı Tasarımların ve İhale Şartnamelerinin Hazırlanması, Proje Uygulama Birimine İhale ve Sözleşme Aşamalarında Destek Verilmesi ve İnşaat İşleri Kontrollüğü için Müşavirlik Hizmetleri” işi için lider … firmasının … Su ve Kanalizasyon İdaresi ile sözleşme imzaladığını, projenin finansmanının Alman- Türk İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Alman … Bankası ve … Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından sağlanacağını, lider firmanın Türkiye’deki yerel vergilerden muaf olduğunu ve bu vergilerin işveren tarafından beyan edilip ödendiğini, lider firma tarafından tüm hak ediş miktarları için işverene (BUSKİ) tek fatura düzenlendiğini, diğer alt ortakların taşeron firmalar şeklinde kendi oranlarında  lider firmaya fatura düzenlediklerini, diğer firmaların lider firmaya düzenledikleri faturaların KDV siz düzenlenip düzenlenmeyeceğine ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            -1/1 inci maddesinde, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            -4 üncü maddesinde hizmetin, bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

            -6 ncı maddesinde işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

            -12/2 nci maddesinde, bir hizmetin yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmet sayılabilmesi için, hizmetin yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olması ve hizmetten yurtdışında faydalanılması gerektiği,

             hükme bağlanmıştır.

            Buna göre; “Bursa Kanalizasyon Projesi, 3. Aşama, Detaylı Tasarımların ve İhale Şartnamelerinin Hazırlanması, Proje Uygulama Birimine ve İhale Şartnamelerin Hazırlanması, Proje Uygulama Birimine İhale ve Sözleşme Aşamalarında Destek Verilmesi ve İnşaat İşleri Kontrollüğü için Müşavirlik Hizmetleri” işinin  inşaat mühendisliği konusunda araştırma, proje ve müşavirlik hizmetleri kısmının firmanız tarafından Türkiye’de yapılacak olması, hizmetten Türkiye’de yararlanılacak olması nedeniyle verilen hizmetin KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Merkezi Yurtdışında Bulunan Pilot Ortağa Düzenlenecek Faturada Kdv Olup Olmadığı

12.09.2014

84974990-130[1-2013/17]-883

Top
Menu