Meslek Edindirme Kurs Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

Meslek Edindirme Kurs Hizmetinde Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.57-66

23/11/2010

Konu

:

Meslek edindirme kurs hizmetinde kdv oranı

İlgide kayıtlı dilekçenizde, Milli Eğitim Bakanlığından izin alınmaksızın verilen CNC makinesi meslek edindirme kursu hizmetine  uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında bilgi verilmesi istenilmektedir.

Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı  Eki I sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki diğer mal ve hizmetler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı Eki II sayılı listenin “Diğer Mal ve Hizmetler” başlıklı (B) bölümünün 15 inci sırasında, üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu … kapsamında verilen eğitim ve öğretim hizmetlerinin  % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesinde; Özel Eğitim Kurumu açmak için Milli Eğitim Bakanlığından “Kurum Açma İzni” alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre,  Şirketinizin Milli Eğitim Bakanlığından  5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca CNC makinesi meslek edindirme kursu verebilmek için izin alması  koşuluyla ifa edeceği hizmetler,  2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı Listenin (B)  bölümünün 15 inci sırasında belirtilen eğitim hizmetleri kapsamında  % 8  oranında KDV ye tabi olacaktır. Söz konusu kursun böyle bir izin alınmadan ifa edilmesi halinde bu hizmete genel oranda (% 18) katma değer vergisi uygulanacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.  

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Meslek Edindirme Kurs Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

23.11.2010

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.57-66

Top
Menu