Meslek Mensuplarınca Düzenlenen Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarında Yer Alan Gümrük Özet Beyan Formlarının Transit Ve Yurtdışı Taşımacılıkta Tevsik Edici Belge Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Hakkında.

Meslek Mensuplarınca Düzenlenen Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarında Yer Alan Gümrük Özet Beyan Formlarının Transit Ve Yurtdışı Taşımacılıkta Tevsik Edici Belge Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Hakkında.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.55/5514/58190

KONU :

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

………………………………

İLGİ : 12.11.2004 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın ve eklerinin incelenmesinden; Odanıza bağlı meslek mensuplarınca düzenlenen katma değer vergisi iadesi tasdik raporlarında yer alan Gümrük Özet Beyan formlarının transit ve yurtdışı taşımacılıkta tevsik edici belge olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunca tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 14. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 24.12.1984 tarih ve 84/8889 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile transit ve Türkiye ile yabancı ülkeler arasında deniz, hava, karayolu ve demiryolu ile yapılan yük ve yolcu taşıma işleri katma değer vergisinden istisna tutulmuş, istisnayı tevsik edici belgelerin neler olduğu da yayımlanan muhtelif tarihli tebliğler ile belirlenmiştir.

Nitekim, 25 seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin E-TAŞIMACILIK İSTİSNASI başlığı altında taşımacılık istisnasının kara manifestosu ve tır karnesi ile tevsik edileceği açıklanmıştır.

Konu ile ilgili olarak evvelce Gümrük Müsteşarlığı ile yapılan yazışma sonucunda alınan yazıda;

 • 1- CMR belgesinin uluslararası taşımacılık istisnasının tevsikinde tır karnesi yerine
  kullanılamayacağı,
 • 2- Demiryolu ile yük taşımacılığında kullanılan CIM belgesi ile yolcu ve bunların bagajlarının taşınmasında kullanılan CIV belgelerinin, transit beyannamesinin eki mahiyetinde olduğu, Türkiye’den yurt dışına demiryolu ile yapılacak taşımalarda bu belgenin taşımanın tevsiki amacıyla kullanılamayacağı, ancak yurt dışından Türkiye’ye yapılacak aynı mahiyetteki taşımalarda gümrük idaresinin mühür, tescil sayı ve tarihini taşımak kaydıyla uluslararası taşımacılık istisnasının tevsikinde geçerli belge olarak kabul edileceği,
 • 3- 27.06.2000-23.08.2001 tarihleri arasında bir konşimento muhteviyatı olan ve tek bir
  araç ile taşınamayan eşyanın tamamı için bir transit beyannamesi düzenlenmesi ve her
  taşımanın özet beyan ile yapılması nedeniyle bağlı oldukları transit beyannamesinin gümrük
  idarelerince onaylı fotokopisi ile birlikte ibrazı durumunda, özet beyanın uluslararası
  taşımacılık istisnasının tevsikinde geçerli belge olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, alıcı-satıcı ve taşımacı arasındaki yükümlülükleri belirleyen CMR belgesinin uluslararası taşımacılık istisnasının tevsikinde TIR karnesi yerine kullanılması mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Meslek Mensuplarınca Düzenlenen Katma Değer Vergisi İadesi Tasdik Raporlarında Yer Alan Gümrük Özet Beyan Formlarının Transit Ve Yurtdışı Taşımacılıkta Tevsik Edici Belge Olarak Kabul Edilip Edilmeyeceği Hakkında.

07.12.2004

B.07.0.GEL.55/5514/58190

Son Yorumlananlar
Top
Menu