Mısır Gluteni Tesliminde Kdv Oranı

Mısır Gluteni Tesliminde Kdv Oranı

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

64597866-130-4062

06.03.2017

Konu

:

Mısır gluteni   tesliminde KDV oranı

     

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, firmanız faaliyetleri kapsamında mısırdan nişasta üretimi sürecinde nişasta, protein (gluten) ve mısır özü çıkarılmasından sonra geriye kalan yüksek selüloz ve lifli kepek içeren, Türkiye piyasasında “mısır kepeği” uluslararası piyasada ise “mısır gluteni yemi” olarak adlandırılan ürünün Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca istisna kapsamında yer alıp almadığı, almıyor ise tabi olacağı katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımızdan bilgi talep edilmektedir.

KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 1, (II) sayılı listede yer alan mal ve hizmetler için % 8, bu listeler dışındaki vergiye tabi işlemler için ise % 18 olarak tespit edilmiştir.

29/12/2015 tarihli ve 2015/8353 sayılı BKK ile; bazı mallara uygulanacak KDV oranları yeniden belirlenmiş ve 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listeye 19 uncu sıra eklenmiştir.

Yapılan değişiklik sonrasında, bu listenin 19 uncu sırasında “Küspe (21.12.2015 tarihli ve 2015/8320 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İstatistik Pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 pozisyonunda yer alan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 pozisyonunda yer alan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapiyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler (kedi-köpek mamaları hariç), saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil)” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 13 üncü maddesi ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle aynı hüküm istisna maddesi haline getirilmiştir.

Diğer taraftan, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nin 23 üncü Faslı “Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler”i kapsamaktadır. Söz konusu Fasıl kapsamında yer alan 2302.10 tarife pozisyonu, mısırdan elde edilenler de içinde olmak üzere “hububat ve baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar”ı içermektedir. 2303.10 tarife pozisyonu ise, mısır glüteni de içinde olmak üzere “nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar”ı içermektedir.

Bu hükümlere göre, firmanız faaliyetleri kapsamında mısırdan nişasta üretimi sürecinde nişasta, protein (gluten) ve mısır özü çıkarılmasından sonra kalan, Türkiye piyasasında “mısır kepeği” uluslararası piyasada “mısır gluteni yemi” olarak adlandırılan ürünün TGTC’nin 2302.10 tarife pozisyonu kapsamında sayılan “kepek” olması halinde;

– 01/01/2016 ile 10/02/2016 tarihleri arasında ithal veya tesliminin % 1 oranında KDV’ye tabi tutulması,

-10/02/2016 tarihinden itibaren ithal veya tesliminin ise KDV’den istisna olması gerekmektedir.

Ancak söz konusu ürünün “mısır gluteni”nin de içinde sayıldığı 2303.10 tarife pozisyonunda yer alan “nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar”dan olması halinde, Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmadığı gibi 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almadığından teslimi ve ithali genel oranda (% 18) KDV’ye tabi bulunmaktadır.

Söz konusu ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonunun tespiti için bu konudaki tek yetkili kurum olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvurmanız mümkündür.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Mısır Gluteni Tesliminde Kdv Oranı

06.03.2017

64597866-130-4062

Top
Menu