Montaja Tabi İşlerin Kısım Kısım Mal Teslimi Sayılıp Sayılmayacağı Hk.

Montaja Tabi İşlerin Kısım Kısım Mal Teslimi Sayılıp Sayılmayacağı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

KOCAELİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[10-2012/6]-191

15/08/2012

Konu

:

Montaja tabi işlerin kısım kısım mal teslimi sayılıp sayılmayacağı

İlgide kayıtlı özelge talebinizde, atık su arıtma tesisi imalatı ve kurulumu faaliyeti ile iştigal ettiğiniz ve arıtma tesisinin kurulması sırasında tesisin kurulacağı alana belirli ünitelerin sevk irsaliyesi düzenlenmek kaydıyla sevk ettiğiniz belirtilerek, arıtma tesisinin parçalar halinde sevk edilmesi işleminin KDV Kanununun 10/c maddesi gereği kısım kısım mal teslimi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda bilgi istenilmektedir.

KDV Kanununun 10 uncu maddesinin (a) bendinde; vergiyi doğuran olayın mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde malın teslimi veya hizmetin yapılmasıyla meydana geleceği, (b) bendinde ise; malın tesliminden veya hizmetin yapılmasından önce fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle de vergiyi doğuran olayın gerçekleşeceği hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, firmanızca gerçekleştirilen atık su arıtma tesisine ilişkin parçaların montajını da içerek şekilde çalışır vaziyette teslimi konusunda alıcı ile taahhüde dayalı bir sözleşme yapılması ve tesisin gösterilen yerde montajlı ve çalışır vaziyette tamamlanması işi hizmet niteliğinde olduğundan vergiyi doğuran olay hizmetin tamamlandığı tarihte meydana gelmektedir. Ancak hizmet tamamlanmadan önce arıtma tesisinin kurulacağı alana belirli ünitelerin sevki sırasında fatura veya benzeri belgelerin verilmesi hallerinde, bu belgelerde gösterilen miktarla sınırlı olmak üzere fatura veya benzeri belgelerin düzenlenmesiyle vergiyi doğuran olay meydana gelecektir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Montaja Tabi İşlerin Kısım Kısım Mal Teslimi Sayılıp Sayılmayacağı Hk.

15.08.2012

B.07.1.GİB.4.41.15.01-130[10-2012/6]-191

Son Yorumlananlar
Top
Menu