Mülkiyeti Belediyeye Ait Arsaların Küçük Sanayi Sitesine Satışında Kdv İstisnası

Mülkiyeti Belediyeye Ait Arsaların Küçük Sanayi Sitesine Satışında Kdv İstisnasıkonulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Mülkiyeti Belediyeye Ait Arsaların Küçük Sanayi Sitesine Satışında Kdv İstisnası 

T.C.

ÇORUM VALİLİĞİ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

Sayı

:

76071283-130(17/4-(k)-2013)-15

28/05/2014

Konu

:

Mülkiyeti Belediyeye ait arsaların Küçük Sanayi Sitesine satışında KDV istisna

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, mülkiyeti Belediyenize ait Gülabibey Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi imar planının 18.J.II.D paftasında bulunan 4280 ada 1 no.lu, 4281 ada, 1 no.lu, 4282 ada 1 no.lu “Küçük Sanayi Arsaları”nın Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifine ihale yolu ile satışı yapılacağı belirtilerek, söz konusu satış işlemine Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-k maddesi uyarınca  katma değer vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı ile katma değer vergisi uygulanması halinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hakkında bilgi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-d  maddesinde müzayede mahallerinde yapılan satışların; 1/3-g maddesinde ise genel ve katma bütçeli idarelere, il özel idarelerine, belediyeler ve köyler ile bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, dernek ve vakıflara, her türlü mesleki kuruluşlara ait veya tabi olan veyahut bunlar tarafından kurulan veya işletilen müesseseler ile döner sermayeli kuruluşların veya bunlara ait veya tabi diğer müesseselerin ticari, sınai, zirai ve mesleki nitelikteki teslim ve hizmetlerinin katma değer vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer istisnalar” başlıklı 17/4-k maddesinde; organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, söz konusu Kanunun 17/4-k maddesi ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin sadece arsa ve işyeri teslimleri katma değer vergisinden istisna olup, mülkiyeti Belediyenize ait arsaların küçük sanayi sitesi kooperatifine satışının KDV Kanununun 1/3-d ve 1/3-g maddesi kapsamında genel hükümler çerçevesinde %18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Mülkiyeti Belediyeye Ait Arsaların Küçük Sanayi Sitesine Satışında Kdv İstisnası

28.05.2014

76071283-130(17/4-(k)-2013)-15

Top
Menu