Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda Kdv Hk.

Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

84974990-130[2014-1-23]-961

13/10/2014

Konu

:

Müzayede mahallinde yapılan satışlarda KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Müdürlüğünüzce kooperatif üyeliğine ait ortaklık hissesinin gerçek kişiye satışı suretiyle giderilmesi esnasında KDV uygulanıp uygulanmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

             KDV Kanununun 1/1 maddesine göre, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetler;  1/3-d maddesine göre de  müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar KDV’ye tabidir.

             Konu ile ilgili olarak 26.04.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/B-6.1)bölümünde;

              “3065 sayılı Kanunun (1/3-d) maddesine göre, cebri icra, izale-i şüyu, ipoteğin paraya çevrilmesi, tasfiye gibi nedenlerle yapılan açık artırma, pazarlık ve diğer şekillerdeki satışlar da dahil olmak üzere, müzayede mahallerinde yapılan her türlü satışlar KDV’ye tabidir. Kanunun istisna ve vergi oranlarına ilişkin hükümleri bu satışlar için de geçerlidir.”

            açıklamaları yer almaktadır.

             Diğer taraftan, KDV Kanununun 28’inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararnamenin 1/1 maddesi ile KDV oranları Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalar uyarınca, kooperatif üyeliğine ilişkin ortaklığın giderilmesi amacıyla hisselerin icra yoluyla satışı 2007/13033 sayılı Kararname eki listelerde sayılmadığından müzayede mahallinde gerçekleşen bu satışta genel oranda katma değer vergisi uygulanacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Müzayede Mahallinde Yapılan Satışlarda Kdv Hk.

13.10.2014

84974990-130[2014-1-23]-961

Top
Menu