Natamam İnşaat Devrinde Uygulanacak Kdv Oranı

Natamam İnşaat Devrinde Uygulanacak Kdv Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[28-2013-12]-1033

18/09/2013

Konu

:

NECDET EREN VE ORTAĞI

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, kat karşılığı inşaat işi ile iştigal ettiğiniz belirtilerek, natamam inşaat devrinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            2/1 maddesinde, bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcı veya adına hareket edenlere devredilmesinin “teslim” hükmünde olduğu

            hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetki uyarınca yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre, ortaklığınızca natamam vaziyetteki inşaatın devri işlemi KDV Kanununun 1/1 nci maddesi uyarınca KDV ye tabi olup, 2007/13033 sayılı BKK eki listelerde yer almayan bu işlem bedeli üzerinden genel oranda (%18) KDV hesaplanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Natamam İnşaat Devrinde Uygulanacak Kdv Oranı

18.09.2013

84974990-130[28-2013-12]-1033

Top
Menu