Negostoskop Cihazının Kdv Oranı Hk.

Negostoskop Cihazının Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[14028-2012/24]-196

06/03/2013

Konu

:

Negostoskop cihazının KDV oranı.

İlgide kayıtlı dilekçenizde, üretimi yapılan negatoskop cihazlarının … Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne %18 oranında katma değer vergisi (KDV) uygulanarak satışının yapıldığı fakat ilgili Kurum tarafından Sayıştay Başkanlığının … tarih ve … sayılı ilamına istinaden negatoskop cihazlarının tesliminde %8 oranında KDV oranı uygulanması gerektiğinin tarafınıza bildirildiği ve aradaki %10 luk farkın faizi ile tahsil edildiği belirtilmekte olup, söz konusu eşyanın tesliminde uygulanacak KDV oranına ilişkin Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Bilindiği üzere KDV oranları; KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi diğer teslim ve hizmetler için ise %18 olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, GTİP No.su 90.10.50. olan negatoskop cihazı, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki (I) ve (II) sayılı listelerde yer almadığından, söz konusu eşya teslimlerinin genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi tutulması gerekmektedir. 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Negostoskop Cihazının Kdv Oranı Hk.

06.03.2013

84974990-130[14028-2012/24]-196

Top
Menu