Nihai Tüketiciye Yapılan Gazete Ve Dergi Satışlarında Kdv Hk.

Nihai Tüketiciye Yapılan Gazete Ve Dergi Satışlarında Kdv Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Nihai Tüketiciye Yapılan Gazete Ve Dergi Satışlarında Kdv Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[23-2012/01]-578

06/06/2014

Konu

:

Nihai tüketiciye yapılan gazete ve dergi satışlarında KDV

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; perakende olarak gazete, dergi ve tekel (sigara) satışı işi ile iştigal ettiğinizi, söz konusu işin yanında ayrıca toptan gazete ve dergi satışı da yapacağınızı belirterek, bu şekilde satacağınız gazete ve dergiler için ne şekilde KDV hesaplanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmış, 23 üncü maddesinde ise özel matrah şekilleri belirlenmiş ve söz konusu maddenin (f) bendi ile özel matrah şekillerini tespit etme konusunda Maliye Bakanlığı ayrıca yetkili kılınmıştır.

            Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/4.3.) bölümünde; “Gazete, dergi ve benzeri periyodik politikasi/”>yayınların satışlarında perakende safhaya ait KDV, doğrudan perakendeci bayiye satış yapan başbayiler tarafından, bu safhanın karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp ödenir. Bu durumda, sözü edilen politikasi/”>yayınların perakende satış fiyatları vergili olarak tespit edilip üzerlerine tek tutar halinde yazılır.Perakendeci bayiye satış yapanlar iç yüzde yoluyla vergiyi hesaplar ve beyan ederler.Bu politikasi/”>yayınların perakende satışını yapan gazete bayileri, kendi satışlarında vergi uygulamaz, KDV beyannamesi veriyorlarsa bu neviden satışlarını beyannameye dahil etmezler. Perakendecilerin tüketiciye satışta vergili fiyat üzerinden yapacakları indirimler vergi hesabında dikkate alınmaz. Öte yandan bu politikasi/”>yayınların, perakendeciye doğrudan satış yapılan safhaya kadar olan (bu safha dahil) teslimleri 3065 sayılı Kanunun genel hükümlerine göre vergilendirilir. Perakendeci safhanın özel matrah şekillerine göre vergilendirildiği hallerde, iadeler, 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesindeki hükümlere göre işlem görür. Perakendecilerin iadeleri, vergili alış bedeli üzerinden gerçekleştirilir, geri alınan bu mallarla ilgili KDV, perakendecinin vergisini hesaplayıp beyan etmekle yükümlü satıcı tarafından düzeltme konusu yapılır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

            Buna göre, perakende olarak yapacağınız gazete, dergi ve benzeri periyodik politikasi/”>yayın satışlarınızda, söz konusu satışlarınıza ait KDV firmanıza satış yapan mükellefler tarafından beyan edilip ödeneceğinden bu işlemleriniz KDV beyannamesinin özel matrah şekline tabi işlemlerde matraha dahil olmayan bedel bölümünde beyan edilecek; toptan yapacağınız gazete, dergi ve benzeri periyodik politikasi/”>yayın satışlarınızda ise  perakendeci bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanacak KDV, tarafınızdan genel hükümler çerçevesinde beyan edilip ödenecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Nihai Tüketiciye Yapılan Gazete Ve Dergi Satışlarında Kdv Hk.

06.06.2014

84974990-130[23-2012/01]-578

Top
Menu