Noter Satış Sözleşmesi İle Alınan Araç Bedeli Üzerinden Kdv İndirilip İndirilmeyeceği İle Belge Düzeni.

Noter Satış Sözleşmesi İle Alınan Araç Bedeli Üzerinden Kdv İndirilip İndirilmeyeceği İle Belge Düzeni.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Noter Satış Sözleşmesi İle Alınan Araç Bedeli Üzerinden Kdv İndirilip İndirilmeyeceği İle Belge Düzeni.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.29-110372

20.04.2017

Konu

:

Noter satış sözleşmesi ile alınan araç bedeli üzerinden KDV indirilip indirilmeyeceği ile belge düzeni.

   İlgide  kayıtlı özelge talep formunda; servis taşımacılığı yapmak üzere 18+1 kişilik otobüsü vergi mükellefi olmayan bir şahıstan 17/08/2012 tarihinde KDV dahil bedelle noter satış sözleşmesiyle aldığınız, ancak satıcının mükellefiyet kaydının olmaması nedeniyle fatura düzenlemediği, bununla birlikte söz konusu aracı 23/08/2012 tarihinde noter satış sözleşmesiyle sattığınız ve bu satışa ilişkin düzenlediğiniz faturada KDV hesapladığınızı belirtilerek, vergi mükellefi olmayan şahıstan aldığınız araç nedeniyle KDV’nin beyanı ve indirimi,  aktife kaydedilmeden satılan aracın satış bedelinin tamamının gelir olarak dikkate alınıp alınmayacağı ve noter satış senedi ile aracın aktife alınıp alınmayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

     GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

   193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; her türlü ticari ve sınai faaliyetlerden doğan kazançların ticari kazanç olduğu; Kanunun 38’inci maddesinde,“Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerler arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerce;

   1. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

   2. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.”

   hükmü yer almaktadır.

        Yine aynı Kanunun 39 uncu maddesinde işletme hesabı esasına göre ticari kazancın bir hesap dönemi içinde elde edilen hasılat ile giderler arasındaki müspet fark olduğu, elde edilen hasılatın, tahsil olunan paralarla tahakkuk eden alacakları, giderlerin ise, tediye olunan ve borçlanılan meblağları ifade ettiği hükmü yer almıştır.

         Buna göre, işletme aktifine dahil edilmediği belirtilen söz konusu otobüs nedeniyle elde ettiğiniz kazancı, ticari kazancınıza dahil ederek beyan etmeniz gerekmektedir.

VERGİ USUL KANUNU YÖNÜNDEN

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 227 nci maddesinde, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu açıklanmıştır.

Anılan Kanunun 229 uncu maddesinde de fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesika olarak tanımlanmıştır.

Kanunun 231 inci maddesinin 5 numaralı bendinde de faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren yedi gün içinde düzenleneceği, bu süre içinde düzenlenmemiş olan faturaların hiç düzenlenmemiş sayılacağı, 232 nci maddesinde ise birinci ve ikinci sınıf tüccarlarla kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin sattıkları emtia veya yaptıkları işler için fatura vermek, satın aldıkları emtia ve hizmetler için de fatura istemek ve almak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 234 üncü maddesinde ise; birinci ve ikinci sınıf tüccarların, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin vergiden muaf esnafa yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri gider pusulasının vergiden muaf esnaf tarafından verilmiş fatura hükmünde olduğu belirtilmiştir.

Bu itibarla noter satış senedinin Vergi Usul Kanununda yer alan vesikalardan biri olmaması nedeniyle, vergi mükellefiyeti olmayan kişiden satın alınan araç için noter satış sözleşmesinin düzenlendiği tarihten itibaren yedi günlük süre içerisinde gider pusulası düzenlenmesi gerekmektedir.

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN

 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

– 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

– 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden bu Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler nedeniyle ödenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisine indirebilecekleri

hükme bağlanmıştır.

 Buna göre, vergi mükellefiyeti bulunmayan kişiden araç satın alma işleminiz verginin konusuna girmeyeceğinden KDV’ye tabi olmayıp, bu işlem bedeline ilişkin düzenlenen noter satış senedinde belirtilen, ancak fatura ve benzeri belgede gösterilmeyen ve satıcı tarafından da beyan edilmeyen KDV’yi indirim konusu yapmanız mümkün değildir.

 Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Noter Satış Sözleşmesi İle Alınan Araç Bedeli Üzerinden Kdv İndirilip İndirilmeyeceği İle Belge Düzeni.

20.04.2017

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-110372

Son Yorumlananlar
Top
Menu