Odun, Tomruk İle Cips(iri Talaş) Teslimlerinde Kdv Tevkifatı.

Odun, Tomruk İle Cips(iri Talaş) Teslimlerinde Kdv Tevkifatı.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

21152195-35-02-7602

07.03.2017

Konu

:

Odun, tomruk ile cips(iri talaş) teslimlerinde KDV tevkifatı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; Şirketinizin faaliyet konusunun ağaç ve orman ürünlerinin alım-satım ve imalatı olduğundan bahisle, gerek Orman İşletme Müdürlüğünden gerekse piyasadan alınan tomruk ve odunu karıştırarak imal ettiğiniz cips (iri talaş) ile odunu satmanız durumunda, yapılan satış işleminin tevkifata tabi olup olmadığı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun (9/1) inci maddesine göre, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma yetkisine sahiptir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.1) bölümünde; tevkifat uygulayacak alıcılar, (I/C-2.1.3.3) bölümünde de tevkifat kapsamındaki teslimler ile bu teslimlere uygulanacak tevkifat oranlarına ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.

Söz konusu Tebliğin  (I/C-2.1.3.3.6.1) bölümünde;

“Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 Söz konusu malların ithalatçıları veya 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından tesliminde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.”

Aynı Tebliğin (I/C-2.1.3.3.6.2) bölümünde ise;

“Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı, pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmaz.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edilen tomruk ve odundan üretilen cipslerin (iri talaş) tesliminde KDV tevkifatı yapılmayacaktır. Ancak, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar ile piyasadan temin ettiğiniz tomruk ve odunları karıştırarak üretilen cipslerin (iri talaş) tesliminde KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.6.1.) bölümü kapsamında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Odun, Tomruk İle Cips(iri Talaş) Teslimlerinde Kdv Tevkifatı.

07.03.2017

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-7602

Son Yorumlananlar
Top
Menu