Oksijen Gazi İle Azot Protoksit Gazı Teslimlerinin %8 Oranında Katma Değer Vergisine Tabi Olması Hk.

Oksijen Gazi İle Azot Protoksit Gazı Teslimlerinin %8 Oranında Katma Değer Vergisine Tabi Olması Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Oksijen Gazi İle Azot Protoksit Gazı Teslimlerinin %8 Oranında Katma Değer Vergisine Tabi Olması Hk.

  T.C.

MALIYE BAKANLIGI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI   :B.O7.O.GEL.O.54/5428-/1948          

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONU :

KONYA VALİLİĞİ

(Defterdarhk: Gelir Müdürlüğüne)

İLGİ:18.02.2005 tarih ve B.07.4.DEF.0.42.10/KDV-2/1393 sayılı yazımız.

ilgide kayıtlı yazınızda. İliniz ……. Vergi Dairesi mükelleflerinden ………’in tıbbi ve sanayi gazları dolum ve satışı faaliyetiyle iştigal ettiği belirtilmekte ve adi geçen mükellefin hastanelere satışının yaptığı “oksijen. karbondioksit, azot, etilen oksit, narkoz ve kuru hava” teslimleri için uygulanması gereken katma değer vergisi oranı hususunda Bakanlığımız görüşü sorulmaktadır.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanarak yayımlanan 2002/4480 sayılı Kararname ile mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranlan belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8. ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için %18 katma değer vergisi oranı tespit edilmiştir.

Diğer taraftan. 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan. 29.12.2004 tarih ve 2004/8301 sayılı Kararname ile değişik 2002/4480 sayılı Kararname eki II sayılı listenin (B) bölümünün 9’uncu sırası uyarınca “Sağhk Bakanhğı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler”, 13’üncü sırası uyarınca “Tıbbi Cihazlar (Sağlık Bakanhğı tarafından yayımlanan ”Tıbbi Cihaz Yönetmeliği”, “Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği” ile “Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği” kapsamında tanımları verilen ve doğrudan sağhk hizmetleri ile veterinerlikte kullanılan cihazlar, bunların aksam ve parçaları) ile bunların kiralanması hizmetleri % 8 oranında katma değer vergisine tabi tutulmuş bulunmaktadır.

Buna göre, oksijen gazi ile azot protoksit gazi teslimleri 29.12.2004 tarih ve 2004/8301 sayılı Kararname eki Ü sayılı listenin 9’uncu sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır. Ancak karbondioksit, azot. etilen oksit. asetilen ve argon gazi teslimleri adi geçen listenin 9’uncu sırası kapsamında değerlendirilmeğinden. % 18 oranında katma değer vergisine tabi olacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Oksijen Gazi İle Azot Protoksit Gazı Teslimlerinin %8 Oranında Katma Değer Vergisine Tabi Olması Hk.

18.04.2005

B.O7.O.GEL.O.54/5428-1948

Top
Menu