Okul Aile Birliğine Ödenen Kantin Bedelinden Kdv Tevkifatı Hk.

Okul Aile Birliğine Ödenen Kantin Bedelinden Kdv Tevkifatı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

SAMSUN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-22-133

02/07/2010

Konu

:

Okul Aile Birliğine ödenen kantin bedelinden KDV tevkifatı.

İlgi dilekçenizde, … Vergi Dairesi Müdürlüğünün …  vergi numarasında okul kantini işletmeciliği faaliyetinden dolayı mükellef olduğunuz belirtilerek,  …   İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Yönetim Kurulundan yaptığınız kantin kiralaması işleminin katma değer vergisine tabi olup olmadığı ve söz konusu işlem dolayısıyla sorumlu sıfatı ile 2 nolu Katma Değer Vergisi beyannamesi verilip verilmeyeceğinin bildirilmesi istenilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f maddesinde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi işlemlerinin KDV ye tabi olduğu hüküm altına alınmış; 17/4-d maddesinde ise iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkullerin kiralanması işlemlerinin vergiden müstesna olduğu belirtilmiştir.

Ancak, bizatihi kendisi iktisadi işletme oluşturan gayrimenkullerin ve Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve haklardan iktisadi işletmeye dahil olmayan gayrimenkuller dışında kalanların kiralanması katma değer vergisine tabidir.

Dilekçenize konu olan, okul aile birliğinden yaptığınız kiralama işlemi, gayrimenkul kiralaması değil, bizatihi kendisi bir iktisadi işletme oluşturan kantinin işletme hakkının kiralanmasıdır. Bu çerçevede, söz konusu işlemin KDV Kanununun 17/4-d maddesinde yer alan istisna hükmü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

Diğer taraftan, aynı Kanunun 9 uncu maddesi ile mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiş bulunmaktadır.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (F) bölümünde, Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde belirtilen mal ve hakların kiralanması işlemleri ile ilgili katma değer vergisinin, kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle gerçek usulde katma değer vergisi mükellefiyetinin bulunmaması ve kiralayanın (kiracı) da gerçek usulde katma değer vergisi mükellefi olması durumunda kiralayan tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenmesi öngörülmüştür.

Öte yandan, 5/8/2004 tarihli ve KVK-11/2004-9 numaralı Kurumlar Vergisi Sirküleri uyarınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlardaki kantin açık alan, salon ve benzeri yerlerin ticari, eğitsel, kültürel, sosyal ve sportif etkinliklerde kullanılmak üzere okul aile birliklerince üçüncü şahıslara kiralanması işleminin Katma Değer Vergisi Kanununun 1/3-f maddesine göre genel oranda katma değer vergisine tabi olduğu açıklanmıştır.

Bu hükümler uyarınca, okul aile birliğinden yapılan kantin kiralaması nedeniyle doğan katma değer vergisinin, 30 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalar çerçevesinde tarafınızca sorumlu sıfatıyla hesaplanıp beyan edilerek ödenmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Okul Aile Birliğine Ödenen Kantin Bedelinden Kdv Tevkifatı Hk.

02.07.2010

B.07.1.GİB.4.55.15.01-2010-KDV-ÖZE-22-133

Top
Menu