Önceki Faaliyetin Terk Edilmesi İle Kendi Adına Düzenlenen Faturaların Yeni İşe Başlamada İndirimi Hk.

Önceki Faaliyetin Terk Edilmesi İle Kendi Adına Düzenlenen Faturaların Yeni İşe Başlamada İndirimi Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Önceki Faaliyetin Terk Edilmesi İle Kendi Adına Düzenlenen Faturaların Yeni İşe Başlamada İndirimi Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-206

21/02/2012

Konu

:

Önceki Faaliyetin Terk Edilmesi ile Kendi Adına Düzenlenen Faturaların Yeni İşe Başlamada İndirimi

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ….. ilindeki faaliyetinizi terk ederken elinizde kalan stok mallar için adınıza fatura düzenlediğiniz, daha sonra…..’de aynı konuda faaliyete başladığınız belirtilerek, düzenlemiş olduğunuz faturadaki katma değer vergisinin (KDV) yeni başlamış olduğunuz işte indirim konusu yapılıp yapılamayacağı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

            29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV’den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV’yi indirebilecekleri,

            29/3 üncü maddesinde, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, …… ilindeki faaliyetinizin son bulması sonucu kendi adınıza düzenlediğiniz faturaların yeni başladığınız faaliyetle ilgili olması ve kanuni defterlere kaydedilmesi şartıyla, bu faturalarda yer alan KDV nin Kanunun 29 uncu maddesi çerçevesinde indirimi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Önceki Faaliyetin Terk Edilmesi İle Kendi Adına Düzenlenen Faturaların Yeni İşe Başlamada İndirimi Hk.

21.02.2012

B.07.1.GİB.4.35.17.01-35-02-206

Son Yorumlananlar
Top
Menu