Ortağa Ait Aracın Adi Şirketin Faaliyetlerinde Kullanılmasında Araçla İlgili Giderlerin Gv Ve Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

Ortağa Ait Aracın Adi Şirketin Faaliyetlerinde Kullanılmasında Araçla İlgili Giderlerin Gv Ve Kdv Karşısındaki Durumu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1879

25/10/2011

Konu

:

Ortağa ait aracın adi şirketin faaliyetlerinde kullanılmasında araçla ilgili giderlerin GV ve KDV karşısındaki durumu

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, ortaklardan … adına kayıtlı ticari aracı adi ortaklığınız işlerinde kullandığınızdan bahisle, söz konusu araçla ilgili bakım ve benzin giderlerinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı ile indirim konusu yapılması halinde söz konusu aracın satışı durumunda fatura kesmeniz gerekip gerekmediği konularında görüş talep edilmektedir.

            I-GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde, safi kazancın tespitinde indirilecek giderler sayılmış olup; 5 numaralı  bendinde kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderlerinin indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, araca ait giderlerin safi kazancın tespitinde gider olarak gösterilebilmesi için aracın işletme tarafından kiralama yoluyla edinilmesi veya işletmenin aktifinde kayıtlı olması ve işte kullanılması gerekmektedir.

            Bu hükümlere göre, ortak …’e ait aracın giderlerinin, adi ortaklığın kazancının tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmamakla birlikte, aracın işletmenin aktifine alındığı tarihten itibaren şahsi işlerde kullanılmamak ve sadece ticari işletme işlerinde kullanılmak şartı ile gider ve amortismanlarının ticari kazançtan indirilebileceği tabiidir.

            II- KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

            1/1 maddesinde,  ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            29/1 maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

            30/d maddesinde ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre; işle ilgili olarak kullanılsa dahi envantere dahil olmayan binek otomobillere ait giderlerin kazancın tespitinde dikkate alınması mümkün bulunmadığından, adi ortaklık envanterine kayıtlı olmayan söz konusu aracın giderlerine ilişkin (yakıt, tamir vb.) yüklenilen KDV nin ortaklığınız tarafından indirim konusu yapılması mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ortağa Ait Aracın Adi Şirketin Faaliyetlerinde Kullanılmasında Araçla İlgili Giderlerin Gv Ve Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

25.10.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.29-1879

Top
Menu