Oyun Parkı Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.

Oyun Parkı Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130-1037

19/12/2012

Konu

:

Oyun Parkı Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, …. İl Özel İdaresine yapılan montaj dahil oyun parkı tesliminizin katma değer vergisi (KDV) tevkifatına tabi olup olmadığı ile tabi olmaması durumunda …. İl Özel İdaresi Saymanlığınca yersiz olarak yapılan KDV tevkifatının tarafınıza nasıl iade edileceği hususlarında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanunu’nun 9 uncu maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Söz konusu maddenin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 14/04/2012 tarih ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 1/5/2012 tarihinde yürürlüğe 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile KDV tevkifat uygulamasına ve bu uygulamadan doğan iade taleplerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Anılan Genel Tebliğin “3.2. KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER” başlıklı bölümünde, bu bölümde yer verilen kısmi tevkifat kapsamındaki işlemlerin tamamının hizmet mahiyetinde olduğu ve teslim mahiyetindeki işlemlerin ilgili bölüm kapsamına girmediği belirtilmiştir.

Öte yandan, söz konusu Tebliğin “3.2.1. YAPIM İŞLERİ İLE BU İŞLERLE BİRLİKTE İFA EDİLEN MÜHENDİSLİK-MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ” bölümünün “3.2.1.2. Kapsam” başlığı altında;

“3.2.1.2.1. Bu bölüm kapsamına aşağıdaki hizmetler girmektedir.

– Bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi, sulama tesisi, toprak ıslahı, dekapaj, taşkın koruma ve benzerlerine ilişkin her türlü inşaat işleri.

– Yukarıda sayılan yapılar ve inşaat işleri ile ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye, ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenleme, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.)

– Yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik, etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin (3.2.2.) bölümü kapsamında değerlendirilir.”

açıklamaları yapılmış bulunmaktadır.

Ayrıca, aynı Genel Tebliğin “3.3 KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER” başlıklı bölümünde, KDV tevkifatına tabi tutulması öngörülen teslimlere ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “4.3. FAZLA VEYA YERSİZ TEVKİF EDİLEN VERGİLERİN İADESİ” başlıklı bölümünde ise;

“4.3.1. Fazla veya yersiz tevkif edilerek ödenen vergi bulunması halinde, gerek alıcı gerekse satıcının beyanlarının düzeltilmesi suretiyle işlemin tevkifat uygulanmadan önceki hale döndürülmesi gerekir.

Fazla veya yersiz tevkif edilen vergi öncelikle tevkifatı yapan alıcı tarafından satıcıya iade edilecektir. Alıcının, fazla veya yersiz tevkif ettiği KDV tutarını satıcıya ödediğini gösterir belge ve satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısı ile birlikte başvurması halinde, fazla veya yersiz tevkif edilen vergi, bu vergiyi vergi dairesine beyan ederek ödeyen alıcıya iade edilecektir.

Tevkifata tabi olmadığı halde tevkifat uygulanan ve satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yaptığını gösterir vergi dairesi yazısının ibrazı aranmayacaktır.

Tevkifata tabi olan ve tevkifata tabi tutulan, ancak satıcı tarafından verginin tamamının beyan edildiği durumlarda, satıcının düzeltmeyi yapmasından sonra, varsa önceki beyanı üzerine ödenen KDV nin, söz konusu işlemle sınırlı kısmı satıcıya iade edilecektir. Dolayısıyla bu durumda alıcıya iade söz konusu olmayacaktır.

4.3.4. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe birimleri tarafından yapılan fazla veya yersiz tevkifatlar, satıcının beyanlarını düzelttiğini gösterir vergi dairesi yazısını ibraz etmesi üzerine ödemeyi yapan muhasebe birimlerince düzeltilecek ve gereken durumlarda iade edilecektir.”

açıklamalarına yer verilmiştir.

Buna göre, mal teslimi niteliğinde olan ve 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (3.2.) bölümünde belirtilen işlemler arasında yer almayan oyun parkı teslimlerinizin tevkifata tabi tutulmaması gerekmektedir.

Diğer taraftan, fazla veya yersiz olarak tevkif edilerek ödenen KDV nin 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nin (4.3.) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde iadesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Oyun Parkı Tesliminin Tevkifata Tabi Olup Olmadığı Hk.

19.12.2012

21152195-130-1037

Son Yorumlananlar
Top
Menu