Özel Hastanelerin Sgk’dan Tahsil Edemediği Fatura Bedeli Hk.

Özel Hastanelerin Sgk’dan Tahsil Edemediği Fatura Bedeli Hk.
 

T.C.

ERZİNCAN VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-KVK hk-1

02/01/2012

Konu

:

Özel Hastanelerin SGK’dan Tahsil Edemediği Fatura Bedeli Hk

            İlgi kayıtlı özelge talep formunuzda, hastanenizde özel sigorta şirketlerine, ferdi kaza ve diğer sağlık sigortası olan şahıslara sağlık hizmeti sağladığınız, hizmet bedelini Sağlık Bakanlığının öngördüğü tarife üzerinden özel sigorta şirketlerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) fatura ettiğiniz, sigorta şirketlerinin ödemelerini bu fatura tutarlarına göre yapmadıkları ve SGK nın fatura bedelleri üzerinden kesinti uyguladığı, bu nedenle düzenlemiş olduğunuz faturadaki hizmet bedelinin tamamını tahsil edemediğiniz belirtilerek, tahsilatını yapamadığınız tutarın zarar olarak, katma değer vergisinin (KDV) ise indirilecek KDV olarak ya da yapılan tahsilattan hesaplanan KDV düşüldükten sonra kalan kısmın zarar olarak yazılıp yazılamayacağı sorulmaktadır.

            1-Kurumlar Vergisi Mevzuatı Açısından :

            5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 6 ncı maddesinde; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, safi kurum kazancının tespitinde, Gelir Vergisi Kanununun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı belirtilmektedir.

            Gelirin elde edilmesinde; tahakkuk ilkesi, gelirin mahiyet ve  tutar itibariyle kesinleşmesi, yani geliri doğuran işlemin eksiksiz tekemmül etmesi olup, ticari kazancın elde edilmesinde tahakkuk esası benimsenerek gelirin mahiyet ve tutar itibariyle kesinlik kazanması aranmıştır.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (7) numaralı bendinde de, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ayrılan amortismanların safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebileceği hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, tedavi hizmetleri karşılığında düzenlenen fatura bedelinin çeşitli sebeplerle eksik ödenmesi durumunda, ödenmeyen kısmın Vergi Usul Kanunundaki koşulların oluştuğu dönemde şüpheli alacak veya değersiz alacak olarak dikkate alınabilmesi mümkündür. Ancak tedavi hizmetleri karşılığında düzenlenen fatura bedelinin ödenmeyen kısmının sonradan bir şekilde tarafınıza ödenmesi halinde kurum kazancınıza dahil edilmesi gerektiği tabiidir.

            Öte yandan, şüpheli alacak veya değersiz alacak koşullarının oluşmaması durumunda, söz konusu tutarların gider olarak dikkate alınabilmesi mümkün olmayacaktır.

            2-Katma Değer Vergisi Mevzuatı Açısından :

            KDV Kanununun;

            1/1 inci maddesi ile ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler KDV ye tabi tutulmuş, 10 uncu maddesi ile mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması ile vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hükme bağlanmıştır.

            Anılan Kanunun 20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve bu bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne surette olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği belirtilmektedir.

            Buna göre, teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedelin alıcılardan tahsil edilip edilememesi, bu bedel üzerinden hesaplanacak KDV nin beyan edilmesine engel teşkil etmemektedir.

            Bu itibarla, hastaneniz tarafından gerçekleştirilen ve ilgili dönem beyannamesine dahil edilen hizmetler karşılığında düzenlenen fatura bedellerinin, anlaşmalı kurum veya sigorta şirketleri tarafından ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, KDV düzeltme konusu yapılamayacak ve beyan edilerek ödenecektir.

            Öte yandan, tahsil edilemeyen kısım için şüpheli alacak koşullarının oluşması halinde, bu tutara isabet eden KDV tutarı için de şüpheli alacak karşılığı ayrılabilecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Özel Hastanelerin Sgk’dan Tahsil Edemediği Fatura Bedeli Hk.

02.01.2012

B.07.4.DEF.0.24.10.00-2011/KDV-KVK hk-1

Son Yorumlananlar
Top
Menu