Özel İletişim Ve Kargo Şirketlerinin İlan Ve Reklam Vergisi Hk.

Özel İletişim Ve Kargo Şirketlerinin İlan Ve Reklam Vergisi Hk.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

76464994-175.02[BLD.2015.12]-156

24/05/2016

Konu

:

Özel iletişim ve kargo şirketlerinin ilan ve reklam vergisi.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 ncı bendinde, Posta-Telgraf-Telefon İşletmesine tanınan istisnanın özel hukuk kişisi olarak faaliyette bulunan iletişim ve kargo şirketlerini (TTNet, Turkcell, Aras Kargo gibi) kapsayıp kapsamayacağı, dolayısıyla söz konusu şirketlerden ilan ve reklam vergisi alınıp alınamayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

            Bilindiği üzere, 2464 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde, Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü ilan ve reklamın, ilan ve reklam vergisine tabi olduğu; 13 üncü maddesinde de ilan ve reklam vergisi mükellefinin, yurt dışından gönderilen ilan ve reklamlar dahil olmak üzere, ilan ve reklamı kendi adına yapan veya yaptıran gerçek veya tüzelkişiler olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun “İstisna ve Muaflıklarbaşlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının 6 ncı bendinde, genel ve katma bütçeli idareler ile il özel idarelerinin, belediyelerin, köylerin ve bunların kuracakları birliklerin ve Posta-Telgraf-Telefon ve TC Devlet Demiryolları İşletmelerinin yapacakları her türlü ilan ve reklamlardan ilan ve reklam vergisi alınmayacağı hükme bağlanmıştır.

            Buna göre, 2464 sayılı Kanunda TTNet, Turkcell, Aras Kargo gibi özel hukuk tüzel kişisi olan şirketlerin kendi adına yaptığı veya yaptırdığı ilan ve reklamlardan, ilan ve reklam vergisinin alınmayacağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığından bahse konu şirketlerden bu verginin alınması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Özel İletişim Ve Kargo Şirketlerinin İlan Ve Reklam Vergisi Hk.

24.05.2016

76464994-175.02[BLD.2015.12]-156

Top
Menu