Özel Tüketim Vergisi Tarhiyatlarında Yapılacak Düzeltmeler Sonrasında Katma Değer Vergisi Matrahında Da Düzeltme Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında…

Özel Tüketim Vergisi Tarhiyatlarında Yapılacak Düzeltmeler Sonrasında Katma Değer Vergisi Matrahında Da Düzeltme Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında…
 

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı     :  B.07.1.GİB.0.01.54/5424-241/33038                                                        26/3/2009

Konu   :

…………….. VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

(………………….. Grup Müdürlüğü)

İlgi      : ……tarih ve …………. sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ve eklerinin incelenmesinden, 5838 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi ile yapılan düzenlemeyle özel tüketim vergisi (ÖTV) tarhiyatlarında yapılacak düzeltmeler sonrasında katma değer vergisi (KDV) matrahında da düzeltme yapılması konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.

KDV Kanununun 20. maddesinde, KDV matrahının teslim ve hizmet işlemlerinin karşılığını teşkil eden bedel olduğu; bedel deyiminin, alıcının ödediği veya borçlandığı para, mal ve diğer şekillerde sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği; 24/b maddesinde ise, ambalaj giderleri, sigorta, komisyon ve benzeri gider karşılıkları ile vergi, resim, harç, pay, fon karşılığı gibi unsurların matraha dahil bulunduğu hüküm altına alınmıştır.

5838 sayılı Kanunun geçici 3. maddesinde “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ve 1/8/2002 – 21/7/2005 tarihleri arasında 87.03 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilmesi gerekirken 87.04 G.T.İ.P. numarasından özel tüketim vergisi beyan edilen araçlarla ilgili olarak, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemler için özel tüketim vergisi tarhiyatı yapılmaz, daha önce yapılan tarhiyatlardan vazgeçilir, tahakkuk eden tutarlar terkin edilir. Tahsil edilmiş tutarlar red ve iade edilmez.” hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede, KDV Kanununun 20 ve 24. maddeleri uyarınca KDV matrahına dahil olan ÖTV’nin 5838 sayılı Kanunun geçici 3. maddesi uyarınca terkin edilmesi halinde, bu ÖTV tutarları üzerinden hesaplanan KDV’nin de terkin edilmesi gerekmektedir. Ancak, bu kapsamda tahsil edilen, red ve iade edilmeyen ÖTV tutarları üzerinden hesaplanan KDV terkin edilmeyecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

           

Özelge:Özel Tüketim Vergisi Tarhiyatlarında Yapılacak Düzeltmeler Sonrasında Katma Değer Vergisi Matrahında Da Düzeltme Yapılıp Yapılmayacağı Hakkında…

26.03.2009

B.07.1.GİB.0.01.54/5424-241/33038

Top
Menu