Özürlü Ve Çalışanın Sahibi Olduğu 200 M2’den Küçük Mesken İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı (sıfır) Uygulamasından Faydalanması Hk.

Özürlü Ve Çalışanın Sahibi Olduğu 200 M2’den Küçük Mesken İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı (sıfır) Uygulamasından Faydalanması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-288

28/07/2010

Konu

:

Emlak Vergisi hk.

Dilekçenizde, % 40 oranında özürlü olduğunuzu ve çalıştığınızı belirterek sahibi bulunduğunuz 200 m2’den küçük mesken için indirimli emlak vergisi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “Bakanlar Kurulu, kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskeni olması (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) halinde, bu meskenlerine ait vergi oranlarını sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Bu hüküm, yukarıda belirtilenlerin tek meskene hisse ile sahip olmaları halinde hisselerine ait kısım hakkında da uygulanır. Muayyen zamanda dinlenme amacıyla kullanılan meskenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. Geliri olmadığını belgelemenin usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan hükmün verdiği yetkiye dayanılarak çeşitli tarihlerde çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla kendisine bakmakla mükellef kimsesi olup onsekiz yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlerin, gelirleri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan ibaret bulunanların, gazilerin, özürlülerin, şehitlerin dul ve yetimlerinin Türkiye sınırları içinde brüt 200 m2’yi geçmeyen tek meskenleri veya tek meskende sahip oldukları hisseleri (intifa hakkına sahip olunması hali dahil) için emlak vergisi oranı sıfıra indirilmiştir.  

31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 47 Seri No.lu Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; özürlülerin 1319 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmündeki indirimli bina vergisi oranından yararlanabilmeleri için, bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporunun aslı ile ilgili belediyelere belgelendirmelerinin gerektiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, Türkiye sınırları içinde, brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskeniniz olması halinde, özürlü olduğunuzu belirtir sağlık kurulu raporuna istinaden indirimli emlak vergisi  uygulamasından yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Vergi Dairesi Başkanı a.

Grup Müdürü V.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Özürlü Ve Çalışanın Sahibi Olduğu 200 M2’den Küçük Mesken İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı (sıfır) Uygulamasından Faydalanması Hk.

28.07.2010

B.07.1.GİB.4.34.18.01-006.01-288

Top
Menu