Patpat Diye Adlandırılan Aracın Satışında Kdv Oranı Hk.

Patpat Diye Adlandırılan Aracın Satışında Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

Defterdarlık GELİR MÜDÜRLÜĞÜ

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

25947440-08-2

20/03/2014

Konu

:

Patpat Diye Adlandırılan Aracın Satışında KDV Oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda hurda araçların parçalarından, saç ve profillerden imalatı yapılan tarımsal amaçlı (tarımsal yük taşımanın yanı sıra sulama, ilaçlama ve benzeri) kullanılan halk dilinde patpat olarak adlandırılan aracın tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranının bildirilmesi istenmektedir.

            KDV oranları KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Buna göre; Kararname eki (I) ve (II) sayılı listelerde de yer almayan söz konusu aracın teslimi genel oranda (% 18) KDV ye tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Patpat Diye Adlandırılan Aracın Satışında Kdv Oranı Hk.

20.03.2014

25947440-08-2

Top
Menu