Personel Taşımacılığı Faaliyetinde Kullanılacak Panelvana Ait Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

Personel Taşımacılığı Faaliyetinde Kullanılacak Panelvana Ait Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

T.C.

ELAZIĞ VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

48816587-130[2016]-17

12.12.2017

Konu

:

Personel taşımacılığı faaliyetinde kullanılacak panelvana ait ödenen KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı

İlgi

:

18.11.2016 tarihli özelge talebiniz.

            İlgide kayıtlı özelge talebinizle, personel taşımacılığı faaliyetinden dolayı Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğünün kayıtlı mükellefi olduğunuz, satın aldığınız … Kamyonet (BB Van) 2015 model panelvan ile … Kamyonet (BB Van) 2016 model araçların … İdaresi ve … Müdürlüğü tarafından ekte yer alan sözleşmelere istinaden kiralandığını belirterek, almış olduğunuz bu araçlara ilişkin ödemiş olduğunuz katma değer vergisinin (KDV) indirim konusu yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş istenilmektedir.

            3065 sayılı KDV Kanununun;

           

            -(29/1-a) maddesinde; mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen KDV yi indirebilecekleri,

            -(29/3) üncü maddesinde; indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabileceği,

            -(30/b) maddesinde; faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği

            hüküm altına alınmıştır.

            KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C/2.1.) bölümünde;

             “…

            b) Kanunun (30/b) maddesine göre, faaliyetleri; kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması, taksicilik işletmeciliği yapılması veya binek otomobillerinin çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alışlarında ödenen ve faturalarda ayrıca gösterilen KDV indirim konusu yapılabilir. Buna göre, binek otomobillerini yukarıda belirtildiği şekillerde işleten mükellefler bu amaçla kullanılan binek otomobilleri ile ilgili olarak indirim hakkından yararlanabilir.

            …

            Örnek: Oto kiralama işi yapan bir işletmenin kiralama işinde kullandığı binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV, genel hükümler çerçevesinde indirim konusu yapılacak, aynı işletmenin kiraya vermeyip işletme ihtiyaçları için kullandığı binek otomobillerinin vergisi ise indirilemeyecek, gider veya maliyet unsuru olarak göz önüne alınabilecektir.

            3065 sayılı Kanunun (30/b) maddesi hükmüne göre, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV hariç olmak üzere, KDV mükelleflerinin binek otomobili alımında yüklendikleri KDV’nin indirimi mümkün bulunmamaktadır.

            Bu çerçevede, taksi işletmecisi, sürücü kursu ve otomobil kiralama şirketi gibi işletmelerin faaliyetleri ile ilgili satın aldıkları binek otomobilleri nedeniyle ödenen KDV indirim konusu yapılabilecektir. Bu mükelleflerin binek otomobilinin alış belgesinde gösterilen KDV, ait olduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla, ilgili belgelerin kanuni defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde, bu araçların fiilen faaliyette kullanılmaya başlanılıp başlanılmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir.

            Örneğin; mükellef tarafından araç kiralama faaliyetinde kullanılmak üzere Ocak/2010 döneminde satın alınan binek otomobili nedeniyle ödenen KDV, bu dönemde aracın kiralanıp kiralanmadığına bakılmaksızın indirilebilecektir.

           …”

            açıklamaları yer almaktadır.

            Ayrıca, 60 No.lu KDV Sirkülerinin “8.1.2. Binek Otomobillerinin Alımında Ödenen KDV” başlıklı bölümünde de konuyla ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            GİBİNTRANET sistemi üzerinde yapılan sorgulamada; Hazar Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……….. T.C. kimlik numarasında “Şehir İçi, Banliyö ve Kırsal Alanlarda Karayolu ile Personel, Öğrenci vb. Grup Taşımacılığı” faaliyetinden dolayı kayıtlı bulunduğunuz, ……. ve ……. plakalı panelvan cinsli araçlarınızın 87.03 GTİP tarife pozisyonunda binek otomobil olarak sınıflandırıldığı, özelge talep formu ekinde yer alan “Sürücüsüz Binek ve Panel Tipi Hizmet Aracı Kiralama İşi” sözleşmesine istinaden söz konusu araçların personel taşımak için kiralama faaliyetinde kullanacağınız anlaşılmıştır.

            Buna göre, Şirketinizin binek otomobili kiralama faaliyetinde kullanmak üzere aldığı binek otomobillerinin alış faturalarında gösterilen KDV nin, alış faturasının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlerinize kaydedilmesi  şartıyla indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Personel Taşımacılığı Faaliyetinde Kullanılacak Panelvana Ait Ödenen Kdv’nin İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı

12.12.2017

B.07.4.DEF.0.23.10.00-130[2016]-17

Top
Menu