Ph Nötr Sabunlu Temizlik Lifinin Kdv Oranı Hk.

Ph Nötr Sabunlu Temizlik Lifinin Kdv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-010-427

11/03/2015

Konu

:

Ph nötr sabunlu temizlik lifinin KDV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; hasta bakım ürünlerinin fason olarak üretimi ve pazarlanması alanında faaliyet gösterdiğiniz, kendi başlarına temizlenme yeteneğini kısmen veya tamamen kaybetmiş hastaların hijyenik temizliği için tasarlandığı belirtilen çok amaçlı, Ph nötr sabunlu, temizlik lifi olarak adlandırılan ürünün tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Kararnameye ekli (II) sayılı listenin;

            B/10 uncu sırasında “Fason olarak yapılan tekstil ve ve konfeksiyon işleri”

            B/18 inci sırasında, “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler, bu ürünlerin terkibinde bulunan etkin maddeler ve etkin madde üretiminde kullanılan hammaddeler”

            B/22 inci sırasında, 20.07.2008 tarihinde yürürlüğe giren, 08.07.2008 tarih ve 2008/13902 sayılı, 21.09.2008 tarihinde yürürlüğe giren 01.09.2008 tarih ve 2008/14092 sayılı Karar ile yapılan düzenlemede; TGTC’ndeki  GTİP No’ları ve eşya tanımları itibariyle belirlenen eşyalar,

            sayılmıştır.

            TGTC’nin 34.01 tarife pozisyonunda, “Sabunlar: çubuk, kalıplanmış parça veya şekillerde olup sabun olarak kullanılan yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar(sabun içersin içermesin); cilt yıkamaya mahsus sıvı veya krem halinde ve perakende satılacak hale getirilmiş yüzey aktif organik ürünler ve müstahzarlar(sabun içersin içermesin); sabun veya deterjan emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış kağıt, vatka, keçe ve dokunmamış mensucat” tanımlanmıştır.

            Firmanız tarafından üretimi gerçekleştirilen Ph nört sabunlu temizlik lifi, 34.01 tarife pozisyonuna ait GTİP No’ları arasında yer almaktadır.

         KDV oranları ile ilgili 2007/13033 sayılı Kararname eki II sayılı listenin B/22 inci sırasında TGTC’nin 34.01 tarife pozisyonuna ait GTİP No’ları kapsamındaki eşyalar yer almamaktadır.

            Buna göre, Ph nötr sabunlu temizlik lifinin, ithal veya tesliminde genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Diğer taraftan, söz konusu ürünün başka firmalar adına Firmanız tarafından fason olarak üretilmesi halinde, Firmanız tarafından verilen fason üretim hizmetleri, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki  II sayılı listenin B/10 sırası kapsamında değerlendilemeyeceğinden genel oranda (%18) KDV ye tabi olacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Ph Nötr Sabunlu Temizlik Lifinin Kdv Oranı Hk.

11.03.2015

39044742-010-427

Top
Menu