Piroliz Yağı (aromatik Yağ), Karbon Siyahı (karbon Karası) Ve Hurda Çelik Telin Tesliminde Uygulanacak Katma Değer Vergisi (kdv) Oranı Hk.

Piroliz Yağı (aromatik Yağ), Karbon Siyahı (karbon Karası) Ve Hurda Çelik Telin Tesliminde Uygulanacak Katma Değer Vergisi (kdv) Oranı Hk.
 

T.C.

AKSARAY VALİLİĞİ

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Sayı

:

B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-KDV-5

07/07/2011

Konu

:

KDV oranları

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda; ömrünü tamamlamış lastiklerin piroliz yöntemi ile geri dünüşümünü  gerçekleştirdiğiniz, lastiklerin geri dönüşümü neticesinde piroliz yağı (aromatik yağ), karbon siyahı  (karbon karası), hurda çelik tel ve gaz elde edildiği, bu ürünlerden piroliz yağı, karbon siyahı ve hurda çelik telin satışa konu edileceği, gazın ise üretim tesisinde yakılarak imha edileceği belirtilerek, piroliz yağı (aromatik yağ), karbon siyahı (karbon karası) ve hurda çelik telin tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında görüş talep edilmektedir.

            KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu  Kararı ile bu Karara ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1; ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8; ekli listelerde yer alanlar  hariç olmak üzere vergiye tabi işlemler için % 18 olarak belirlenmiştir.

            Aynı Kanunun 17 nci maddesinin (4-g) bendinde ise; metal,  plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının teslimlerinin KDV den istisna olduğu hükmüne yer verilmiştir.

            Ayrıca 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B) bölümünde hurda kavramının, her türlü maden, plastik, kağıt ve cam hurdasını, bunların hurda halindeki karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak haldeki metal, plastik, kağıt ve cam karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır

            Buna göre, şirketinizin aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılamayacak halde bulunmayan ancak hurda niteliğinde de olmayan piroliz yağı (aromatik yağ) ve karbon siyahı  (karbon karası) teslimlerinin genel oranda KDV ye tabi tutulması, hurda çelik tel tesliminin ise Kanunun 17/4-g maddesine göre KDV den istisna tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Piroliz Yağı (aromatik Yağ), Karbon Siyahı (karbon Karası) Ve Hurda Çelik Telin Tesliminde Uygulanacak Katma Değer Vergisi (kdv) Oranı Hk.

07.07.2011

B.07.4.DEF.0.68.10.00-068-KDV-5

Top
Menu