Planyalı Kereste Masif Panel Seren Ahşap Kablo Makaralarında Tevkifat Uygulaması Hk.

Planyalı Kereste Masif Panel Seren Ahşap Kablo Makaralarında Tevkifat Uygulaması Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.9-239

20/02/2013

Konu

:

Planyalı kereste masif panel seren ahşap kablo makaralarında tevkifat uygulaması

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Firmanızın orman ürünleri ticareti ile iştigal ettiği, planyalı kereste, masif panel, seren (ahşap kapı iskeleti) ve ahşap kablo makaraları gibi ürünlerin teslimlerinin tevkifata tabi olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmiştir.

Katma Değer Vergisi(KDV) Kanununun 9/1 inci maddesi ile vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları vergi alacağının ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Bu yetkiye dayanılarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin; “3.3.6. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ” başlıklı bölümünde;

– Tebliğin (3.1.2.) bölümünde (KDV mükellefleri ve belirlenmiş alıcılar) sayılanların, Tebliğin (3.3.6.2) bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacağı,

-(3.3.6.2.) bölümünde; ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimlerinin tevkifat uygulaması kapsamında olduğu,

Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık v.b. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacağı,

belirtilmiştir.

Ayrıca, KDVK-63/2012-3 sayılı Sirküler ile yeniden düzenlenen 60 KDV No.lu Sirkülerinin (2.2.3.6.) ayrımında konu ile ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre, ilk madde-malzeme niteliğinde olan planyalı kereste ve seren (ahşap kapı iskeleti) teslimlerinin 9/10 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmekte olup, ilk madde-malzeme niteliği taşımayan masif panel, ve ahşap kablo makarası teslimlerinde ise katma değer vergisi tevkifatı uygulanmayacağı tabiidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Planyalı Kereste Masif Panel Seren Ahşap Kablo Makaralarında Tevkifat Uygulaması Hk.

20.02.2013

39044742-KDV.9-239

Top
Menu