Plastik Granülde Kdv Tevkifatı Hk.

Plastik Granülde Kdv Tevkifatı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Plastik Granülde Kdv Tevkifatı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.101-45

03/02/2012

Konu

:

KDV Tevkifatı.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; çeşitli firmalardan satın aldığınız hurda plastik hammaddeyi orjinal hammadde ve orjinal plastik hammadde boyası ile çeşitli makinelerde harmanlayıp işledikten sonra kullanıma hazır antişok (granül) imal ettiğiniz ve bu şekilde elde edilen granülden de balonlu ambalaj naylonu ürettiğinizden bahisle, ambalaj naylonlarının tesliminde KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı konusunda Başkanlığımız görüşünün bildirilmesi istenilmektedir.

KDV Kanununun 17/4-g maddesinde; metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

Aynı Kanunun 9/1 inci maddesinde ise, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

Konuya ilişkin olarak, 97 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde, KDV Kanununun 17/4-g maddesi çerçevesinde, plastik hurda ve atıkların tesliminde KDV uygulanmadığı, ancak, plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle plastik esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan pet kırıkları, plastik çapak, plastik granül ve benzeri ürünlerin, hurda ve atık niteliğini kaybederek imalat sektöründe hammadde olarak kullanılan bir mamul haline gelmeleri nedeniyle teslimlerinin KDV Kanununun sözü edilen 17/4- g maddesinde düzenlenen istisna kapsamına girmediği ve genel oranda vergiye tabi olan bu ürünlerin tesliminde 86 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (B/I) bölümü gereğince tevkifat uygulanacağı ifade edilmiştir.

Yukarıda yer alan açıklamalar çerçevesinde, Şirketinizin çeşitli işlemlerden geçirerek imalat sektöründe hammadde olarak kullanmak amacıyla ürettiği plastik granül ile granülden imal ettiğiniz  balonlu ambalaj naylonu teslimleri genel oranda katma değer vergisine tabi olacaktır.

Ayrıca, söz konusu granül teslim bedelleri üzerinden hesaplanan KDV nin % 90 oranında tevkifata tabi tutulması gerekmekte olup, balonlu ambalaj naylonu teslimlerinizde ise KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Plastik Granülde Kdv Tevkifatı Hk.

03.02.2012

B.07.1.GİB.4.16.16.02-300.10.101-45

Top
Menu