Plastik Hurdalardan Elde Edilen Granül Tesliminde Kdv Tevkifatı.

Plastik Hurdalardan Elde Edilen Granül Tesliminde Kdv Tevkifatı.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Plastik Hurdalardan Elde Edilen Granül Tesliminde Kdv Tevkifatı. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

:

45404237-130[I-13-125]-245

19/08/2013

Konu

:

Plastik hurdalardan elde edilen granül tesliminde KDV tevkifatı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 39.15.90.80.0019 GTİP numaralı “plastiklerin döküntü ve hurdaları” ve 55.05.10.10.0019 GTİP numaralı “sentetik ve suni lif döküntüleri”ni orjinal ham poliamid ile karıştırıp ısıl işlemden geçirmek suretiyle granül imal ettiğiniz belirtilerek, bu granüllerin yurt içindeki müşterilere satışında katma değer vergisi (KDV) tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

            KDV Kanununun 17/4-g maddesinde; metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt, cam hurda ve atıklarının tesliminin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Kanunun 9/1 inci maddesinde ise, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutma konusunda Bakanlığımıza yetki verilmiştir.

            Konuya ilişkin olarak yayımlanan 117 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (3.3.4.) bölümünde, plastik hurda ve atıklarının çeşitli işlemlerden geçirilip işlenmesi sonucunda elde edilen ve genellikle hurda ve atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak kullanılan mamul niteliğindeki kırık, çapak, toz, granül ve benzeri ürünlerin tesliminin KDV Kanununun 17/4-g maddesi kapsamına girmediği ve genel oranda (%18) vergiye tabi olan bu ürünlerin tesliminde 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacağı açıklanmıştır.

            Bu itibarla, “plastiklerin döküntü ve hurdaları” ve “sentetik ve suni lif döküntüleri”ni orjinal ham poliamid ile karıştırıp ısıl işlemden geçirmek suretiyle imal ettiğiniz granüllerin teslimi genel oranda KDV ye tabi olacaktır.

            Öte yandan, söz konusu granül teslimlerinize ilişkin düzenlenecek faturalarda hesaplanan KDV üzerinden 9/10 oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.        

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Plastik Hurdalardan Elde Edilen Granül Tesliminde Kdv Tevkifatı.

19.08.2013

45404237-130[I-13-125]-245

Top
Menu