Posta – Kargo Yoluyla Yurtdışına Yapılan Satışların İhracat Teslimi Olarak Sayılıp Sayılamayacağı.

Posta – Kargo Yoluyla Yurtdışına Yapılan Satışların İhracat Teslimi Olarak Sayılıp Sayılamayacağı.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

39044742-KDV.11-995

08/07/2013

Konu

:

Posta – kargo yoluyla yurtdışına yapılan satışların ihracat teslimi olarak sayılıp sayılamayacağı.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, internet üzerinden  satacağınız  ürünlerin posta (kargo)  yoluyla yurt dışındaki alıcılara gönderileceği belirtilerek, yapacağınız teslimlerin ihracat teslimi sayılıp sayılamayacağı, söz konusu işlemler nedeniyle yüklenilen vergilerin iadesini alıp alamayacağınız ve imalatçılardan satın alacağınız ürünlere ilişkin KDV nin tecil-terkininin mümkün olup olmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            KDV Kanununun 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV den istisna olduğu hüküm altına alınmıştır.

            Kanunun 12/1 inci maddesine göre, bir teslimin, ihracat teslimi sayılabilmesi için; teslim yurt dışındaki bir müşteriye veya bir serbest bölgedeki alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmeli, teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır.

            Diğer taraftan, ihracat istisnasından doğan KDV iadesi taleplerinin değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar 84 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

            Söz konusu Tebliğin “1.1.3. Mahsup Talebinde Aranılan Belgeler” başlıklı bölümünde; nakden veya mahsuben iade taleplerinde dilekçenin yanı sıra iade hakkı doğuran işlem itibarıyla aşağıdaki belgelerin de vergi dairesine ibrazının şart olduğu ifade edilmiş olup, buna göre gümrük beyannameli mal ihracında;

            “- Gümrük beyannamesinin, (aslı veya noter, gümrük idaresi, ilgili vergi dairesi müdürü ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği),

            Beyannamelerin aslı veya örneği yerine bunların listesinin verilmesi de yeterlidir. Bu takdirde listede beyannamenin tarihi, sayısı, ihraç edilen malın cinsi, miktarı ve tutarı, gümrük kapısının ismi, varış ülkesi, imalatçının adı-soyadı veya unvanı, intaç ve çıkış tarihlerine yer verilir. Gümrük beyannamelerinin yerine liste veren mükelleflerin iade taleplerinin değerlendirilmesi sırasında listelerde yer alan bilgilerde eksiklik bulunması veya tereddüt edilen durumlarda gümrük beyannamelerinin aslının veya örneğinin istenebileceği tabiidir.

            – Satış faturalarının fotokopisi veya listesinin,

            – İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek KDV listesi ile ihraç  edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo”nun,

            vergi dairesine ibraz edilmesi gerekmektedir.

            Öte yandan, gümrük beyannamesi tevsik edici belge olarak aranılmakla birlikte,  basitleştirilmiş usul kapsamında işlem yapma yetkisi verilen kişilerce, doğrudan gümrük idaresinin yetkisinde “BİLGE “DG” kodlu gümrük beyannamesi formatında bir beyanname formu kullanılmak suretiyle, her bir eşyanın cins, nevi, niteliği, miktar ve kıymeti, alıcı gönderici adı ve adresinin yer aldığı bir liste ve varsa faturaları eklenmek suretiyle beyanda bulunulmasına imkan verilerek, bu beyannameler gümrük idaresince teyit edilip, ekinde yer alan çıkış eşyasını gösterir listeler onaylanmaktadır.

            Buna göre, posta (kargo) yoluyla yurt dışına gönderilen  ürünlerin kargo şirketi adına düzenlenen gümrük beyannamesi eki eşya listesinde, malı yurt dışına gönderen firmanızın yer alması ve liste muhteviyatının gümrükçe onaylanması halinde ihracat istisnası kapsamında işlem yapılması mümkün bulunmaktadır. Bu teslim nedeniyle firmanız tarafından yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV nin iadesi talep edilebilecektir.

            Ayrıca, ihraç edilen malların yurt dışına Posta (kargo) yoluyla gönderilmesi ihraç kaydıyla teslime ilişkin şartların sağlanması koşuluyla söz konusu malların imalatçılardan ihraç kaydıyla alınmasına engel teşkil etmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

Özelge:Posta – Kargo Yoluyla Yurtdışına Yapılan Satışların İhracat Teslimi Olarak Sayılıp Sayılamayacağı.

08.07.2013

39044742-KDV.11-995

Top
Menu