Promosyon Ürünlerinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

Promosyon Ürünlerinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2844

02/10/2012

Konu

:

Promosyon ürünlerinin KDV karşısındaki durumu

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, tenis kulübü hizmeti veren firmanız tarafından herhangi bir bedel alınmaksızın yıllık üyelik kaydı yaptıran müşterilerinize promosyon olarak verilen konaklama hizmetinin KDV ye tabi olup olmadığının bildirilmesi istenmektedir.

            Gelir Vergisi Kanunu Yönünden:

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde; her türlü ticari ve sınai faaliyetten doğan kazancın ticari kazanç olduğu belirtilmiş, bilanço esasında ticari kazancın tespiti ile ilgili 38 inci maddesinde de;

            “Bilanço esasına göre ticari kazanç, teşebbüsteki öz sermayenin hesap dönemi sonunda ve başındaki değerleri arasındaki müspet farktır. Bu dönem zarfında sahip ve sahiplerce;

            a. İşletmeye ilave olunan değerler bu farktan indirilir.

            b. İşletmeden çekilen değerler ise farka ilave olunur.

            Ticari kazancın bu suretle tespit edilmesi sırasında, Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümleri ile bu Kanunun 40 ve 41 inci maddeleri hükümlerine uyulur.” hükmü yer almıştır.

            Bu hüküm gereğince, safi kazancın tespitinde Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesindeki giderler, hasılattan indirim konusu yapılmaktadır.

            Günümüzde faaliyette bulunan bir çok kuruluş, satışlarını artırmak için promosyon kampanyaları düzenlemektedirler. Bu kampanyalarda söz konusu promosyon (eşantiyon) ürün veya hizmetler bedelsiz verilmektedir.

            Promosyon kampanyalarının düzenlenmesindeki amaç, işletmenin ticari kazancının artırılmasıdır. Bu nedenle bedelsiz olarak verilen mal veya hizmetlerin “işletmeden çekilen mallar” olarak değerlendirilmeyip, satışı artırmak için yapılan reklam harcaması olarak kabul edilmesi gerekmektedir.

            Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde nelerin gider olarak indirilebileceği sayılmış, 1 numaralı bendinde ise, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, safi ticari kazancın tespitinde indirilecek gider olarak kabul edileceği belirtilmiştir.

            Buna göre, promosyon olarak müşterilerinize sunduğunuz hizmete ilişkin alış bedelinin Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin 1 numaralı bendine göre gider olarak hasılattan indirilmesi gerekmektedir.

            Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden:

            KDV Kanununun;

            – 1/1 inci maddesinde, Türkiye’de yapılan ticari, sınai, zırai ve serbest meslek faaliyeti kapsamındaki teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

            – 2/1 inci maddesinde, teslimin bir mal üzerinde tasarruf hakkının malik veya onu adına hareket edenlerce, alıcı veya onun adına hareket edenlere devredilmesi olduğu,

            – 3 üncü maddesinde, vergiye tabi malların malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesinin teslim sayılacağı,

            hükme bağlanmıştır.

            Konuyla ilgili olarak 50 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/1) bölümünde ise promosyon ürünlerinde KDV uygulanmasına ilişkin gerekli açıklamalar yapılmıştır.

            Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, firmanız tarafından herhangi bir bedel alınmaksızın yıllık üyelik kaydı yaptıran müşterilerinize promosyon olarak verilen konaklama hizmeti için KDV hesaplanmayacaktır. Promosyon amacıyla verilen hizmete ilişkin yüklenilen vergilerin ise indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Promosyon Ürünlerinin Kdv Karşısındaki Durumu Hk.

02.10.2012

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.1-2844

Son Yorumlananlar
Top
Menu