Psikolojik Danışmanlık Faaliyeti Hk.

Psikolojik Danışmanlık Faaliyeti Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-2010-14028-108-539

14/07/2011

Konu

:

Psikolojik danışmanlık faaliyetinin KDV oranı

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda,  psikolojik danışmanlık faaliyetinde bulunduğunuzu belirterek yaptığınız işin serbest meslek faaliyeti olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ve bu faaliyet çerçevesinde hesaplanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı konusunda bilgi talep edilmektedir.

A- GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde; “Hertürlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.”  hükmüne yer verilmiştir. 

Buna göre, özelge talep formunuzda belirtilen psikolojik danışmanlık faaliyetini bir işverene bağlı olmaksızın, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ve mesleki bilgiye veya ihtisasa bağlı olarak şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabınıza yapmanız halinde, bu faaliyetten elde edeceğiniz kazancın serbest meslek kazancı olarak değerlendirilerek, serbest meslek kazancının tespitine ilişkin hükümlere göre vergilendirilmesi gerekmektedir.

B-KDV KANUNU YÖNÜNDEN:

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile, Kararname eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise %18 olarak tespit edilmiştir.

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi eki II sayılı listenin B/21 inci sırasında ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veyatüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ve ambulans hizmetleri yer almaktadır.

Buna göre; psikolojik danışmanlık faaliyeti çerçevesinde verilen hizmetlerin ilgili bakanlıklardan izin alınmak suretiyle insan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri kapsamında verilmesi halinde %8; bu kapsamda olmaması halinde %18 oranında KDV ye tabi tutulması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Psikolojik Danışmanlık Faaliyeti Hk.

14.07.2011

B.07.1.GİB.4.06.17.01-KDV-4-2010-14028-108-539

Son Yorumlananlar
Top
Menu