Rektifiye Edilmiş Kullanılmış İplik Ve Dokuma Makinelerinin Finansal Kiralama Şirketleri İle Diğer Alıcılara Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

Rektifiye Edilmiş Kullanılmış İplik Ve Dokuma Makinelerinin Finansal Kiralama Şirketleri İle Diğer Alıcılara Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GAZİANTEP VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

VERGİ VE ANLAŞMALAR UYGULAMA MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

16700543-130-7

30/01/2015

Konu

:

Rektifiye edilmiş kullanılmış iplik ve dokuma makinelerinin finansal kiralama şirketleri ile diğer alıcılara tesliminde uygulanacak KDV oranı

            İlgide kayıtlı talep formunuzda, kullanılmış iplik makineleri ve kullanılmış dokuma makinelerinin rektifiye sonrası satışını yaptığınız belirtilerek bu makinelerin finansal kiralama şirketleri ile diğer alıcılara tesliminde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            3065 sayılı KDV Kanununun 1/1 maddesinde, Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

             KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi (BKK) ile BKK eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için %18 olarak tespit edilmiştir.

             2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasındaki gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan ve amortismana tabi iktisadi kıymet niteliği taşıyan makine ve cihazların  (kullanılmış olanları ile aksam, parça, aksesuar ve teferruatları hariç) finansal kiralamaya konu olmak üzere, 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre finansal kiralama şirketlerine teslimi ve bu malların finansal kiralama şirketleri tarafından KDV mükellefleri ile işlemleri KDV’den istisna edildiği için KDV mükellefiyeti bulunmayan ancak kazançları bilanço esasına göre tespit edilen gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine kiralanması ve tesliminde %1 oranında KDV uygulanmaktadır.

            Ancak, söz konusu makine ve cihazların kullanılmış olanları bu sıra kapsamında değerlendirilmemekte ve bunların ithal ve tesliminde genel hükümlere göre KDV uygulanmaktadır.

            Diğer taraftan, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 29 uncu sırasında;

            “84.47 : Örgü makinaları, dikiş-trikotaj makinaları ve gipe edilmiş iplik, tül, dantela, işleme, şeritçi ve kaytancı eşyası veya file imaline mahsus makina ve cihazlar ve püskül, ponpon makina ve cihazları

            84.52.10 : Ev tipi dikiş makineleri

            84.52.21.00.00.00 : Otomatik üniteler (diğer dikiş makineleri)

            84.52.29.00.00.00 : Diğerleri (diğer dikiş makineleri)”

            yer almakta olup bunların ithal ve tesliminde %8 oranında KDV uygulanmaktadır. Diğer taraftan, bu makinelerin kullanılmış olup olmadığına ilişkin bir ayrım bulunmamaktadır.

             Buna göre,  2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 29 uncu sırası kapsamında yer alan rektifiye edilmiş kullanılmış iplik ve dokuma makinelerinin firmanız tarafından gerek finansal kiralama şirketlerine gerekse diğer alıcılara tesliminde %8 oranında KDV hesaplanacaktır. Söz konusu makinelerin 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 29 uncu sırası kapsamında yer almaması halinde ise %18 oranında KDV uygulanacaktır.

             Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Rektifiye Edilmiş Kullanılmış İplik Ve Dokuma Makinelerinin Finansal Kiralama Şirketleri İle Diğer Alıcılara Tesliminde Uygulanacak Kdv Oranı

30.01.2015

16700543-130-7

Top
Menu