Saç Biti Solisyonunun Kdv Ve Ötv Oranı Hk.

Saç Biti Solisyonunun Kdv Ve Ötv Oranı Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BALIKESİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1261-A/-66

08/07/2011

Konu

:

Saç biti solisyonunun KDV ve ÖTV oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketinizin TGTC’nin 3307.90.00.90.19 GTİP No’ndan ithal ettiği Nitty Gritty Aromatherapy Kit (bit ilacı) ticari isimli eşyaya uygulanması gereken KDV ve ÖTV oranının bildirilmesi istenmektedir.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            KDV oranları ile ilgili 31/12/2007 tarihinde yürürlüğe giren 2007/13033 sayılı Karar eki II sayılı listenin “B- Diğer Mal ve Hizmetler” bölümünün 18 inci sırasında “Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılan veya ithaline izin verilen beşeri tıbbi ürünler” ibaresi yer almaktadır.

            TGTC’nin 33.07 tarife pozisyonunda “Traş öncesi, traş sırasında veya traştan sonra kullanılan müstahzarlar, vücut deodorantları, banyo müstahzarları, tüy dökücüler ve tarifenin başkayerinde yer almayan veya belirtilmeyen diğer parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları, kapalı yerlerde kullanılan müstahzar deodorantlar (parfümlü veya dezenfekte edici vasfı olsun olmasın)” tanımlanmıştır. Bu pozisyona ait GTİP No’ları arasında “3307.90.00.90.19 Diğerleri” de sayılmıştır.

            Şirketiniz tarafından “3307.90.00.90.19 Diğerleri” GTİP No’ndan ithal edilen Nitty Gritty Aromatherapy Kit(bit ilacı) ticari isimli eşya için Sağlık Bakanlığından beşeri tıbbi ürün olarak ruhsat veya ithal izni alınması halinde ithal ve tesliminin 31/12/2007 tarihinden itibaren II sayılı listenin “B” bölümünün 18 inci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV ne tabi tutulması gerekmektedir.

            Ancak söz konusu eşya için Sağlık Bakanlığından beşeri tıbbi ürün olarak ruhsat veya ithal izni alınmamış olması halinde KDV oranları ile ilgili I ve II sayılı listelerde yer almadığından ithal veya teslimi genel oranda (%18) KDV ye tabi bulunmaktadır.

            ÖTV KANUNU YÖNÜNDEN:

            4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1/1 inci maddesi ile Kanuna ekli (IV) sayılı listedeki malların ithalatı veya imal ya da inşa edenler tarafından teslimi ile özel tüketim vergisi uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı, bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV ye tabi tutulmuştur. Aynı Kanunun 1/2 nci maddesinde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde tanımlanan eşyalar olduğu, 12/1 inci maddesinde ise, özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı hükme bağlanmıştır.

            Öte yandan, ÖTV Kanununun 10/1 inci maddesiyle, ÖTV ye ilişkin istisna ve muafiyetlerin ancak bu Kanuna hüküm eklenmek veya bu Kanunda değişiklik yapılmak suretiyle düzenleneceği, diğer kanunlarda yer alan istisna ve muafiyet hükümlerinin bu vergi bakımından geçersiz olduğu hükme bağlanmıştır.

            Bu hükümlere göre, 3307.90.00.90.19 G.T.İ.P. numaralı Nitty Gritty Aromatherapy Kit adlı eşya, ÖTV nin konusuna alındığından, ithali veya imalatçıları tarafından teslimi bir defaya mahsus olmak üzere %20 oranında ÖTV ye tabi bulunmaktadır. Bu malların tıbbi amaçlarla kullanılması ÖTV uygulanmasına engel teşkil etmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Saç Biti Solisyonunun Kdv Ve Ötv Oranı Hk.

08.07.2011

B.07.1.GİB.4.10.15.01-KDV-2010/107-1261-A/-66

Son Yorumlananlar
Top
Menu