Sakatat Tesliminde Uygulanacak Kdv Ve Tevkifat Oranı Hk.

Sakatat Tesliminde Uygulanacak Kdv Ve Tevkifat Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Sakatat Tesliminde Uygulanacak Kdv Ve Tevkifat Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

50426076-130[28-2012/20-984]-33

19/04/2013

Konu

:

Sakatat tesliminde uygulanacak KDV ve tevkifat oranı

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, sığır ve koyun işkembesi, bağırsağı, kemiği, mesaneleri, penisleri, yumurtaları, sığır koyun ve keçi yağlarının teslimlerinde uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

            Katma değer vergisi oranları, Katma Değer Vergisi Kanununun 28 nci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Karanı  eki I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan teslim ve hizmetler için % 18 olarak belirlenmiş, II sayılı listenin (A) bölümünün son fıkrasında, bu bölümdeki malların I sayılı listede de yer alması halinde I sayılı listede belirlenen oranın uygulanacağı ifade edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (A) bölümünün I/b sırasında, TGTC nin 2 no.lu Faslında yer alan mallar sayılmış, 28.11.2011 tarihinde yürürlüğe giren 14.11.2011 tarih ve 2011/2466 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2 no.lu Fasılda yer alan mallar bu sıradan çıkarılarak, I sayılı listenin 3 üncü sırasına eklenmiştir.

               Öte yandan, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1  inci maddesinin 3 üncü fıkrasında, I sayılı listenin 3 üncü  sırasında yer alan ürünlerin perakende safhadaki teslimlerinde % 8 oranının uygulanacağı; 4 üncü maddesinde de, perakende safhadaki teslimden maksadın, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılması olduğu, ürünleri aynen ya da işlendikten sonra satanların gerçek usulde katma mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimlerin de perakende teslim sayılacağı ifade edilmiştir.

            1 – TGTC’nin 2 no.lu Faslında etler ve yenilen sakatat tanımlanmıştır. 2 nci Fasıl kapsamında büyük ve küçükbaş hayvanların etleri ve sakatatı dahil olmak üzere tüm hayvanların etleri ve sakatatı (mide, işkembe, şirden, bağırsaklar, mesane hariç) ile kümes hayvanlarının; kemikli, kemiksiz, yağlı, yağsız çiğ et ve sakatatı, doğranmış veya kıyma haline getirilmiş, saklanmak veya muhafaza edilme üzere; soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, tütsülenmiş, enzimlerle (paparin gibi) yumuşatılmış, ürünün karakterini değiştirmeyecek şekilde baharat ilave edilmiş, pişmeyecek şekilde haşlanmış etleri de yer almaktadır.

            TGTC nin 2 no.lu Faslına ait 02.06 tarife pozisyonunda sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) ismen tanımlanmıştır. İnsan gıdası olarak kullanılan-yenilebilir sakatatlar; başlar ve bunların kesilmiş parçaları (kulaklar dahil), ayaklar, kuyruklar, kalpler, diller, etin parçalara ayrılmasında ortaya çıkan kalın veya ince artıklar-kırpıntılar, anliyon zarı, gırtlak, timus bezleri, karaciğer, böbrek, akciğer, beyin, pankreas, dalak, omurilik, üreme organları (örneğin yumurtalıklar, döl yatağı, testisler, rahim) olarak sayılabilir.

            Söz konusu et ve yenilen sakatatın, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş olanları TGTC nin 02.10 tarife pozisyonunu kapsamında tanımlanmıştır.

            Bu nedenle, 28.11.2011 tarihinden itibaren, yukarıda sayılan taze, soğutulmuş ve dondurulmuş olanlar ile tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş olan sakatatlar da etlerde olduğu gibi 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I sayılı listenin 3 üncü sırası kapsamında değerlendirildiğinden, sığır ve koyun yumurtalıkları ile penisinin toptan teslimleri % 1, perakende teslimleri % 8 oranında katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

            Ancak, TGTC nin gerek 02.06, gerekse 02.10 tarife pozisyonu kapsamındaki et ve sakatatın insanların yemesine elverişli olmayanları TGTC nin 05.11 tarife pozisyonu kapsamında tanımlanmıştır. Dolayısıyla sığır ve koyun yumurtalıkları ile penisinin insanların yemesine-tüketimine elverişli olmayanları 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I ve II sayılı listelerde yer almadığından genel oranda (%18) katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.

            2 – 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (A) bölümünün 3 üncü sırasında TGTC nin 5 no.lu Faslının 0504.00 pozisyonunda yer alan mallar sayılmıştır. TGTC nin 0504.00 tarife alt pozisyonunda tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)  tanımlanmıştır.

            Bu nedenle, sığır ve koyun bağırsağı, midesi (işkembesi), şirdeni, mesanesi 2007/13033 saylı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (A)  bölümünün 3 üncü sırasında sayılan 0504.00 pozisyonu kapsamında olup, teslimleri % 8 oranında katma değer vergisine tabidir.

            3 – 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (A) bölümünün, 11 nci sırasında TGTC nin 15 no.lu faslında yer alan yağlardan, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanlar ile bunların üretiminde kullanılmaya elverişli olan ham yağlar sayılmıştır.

            TGTC nin 15 nci Faslı hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri, hazır yemeklik katı yağlar, hayvansal ve bitkisel mumları kapsamaktadır.

            Bu faslın 15.02 tarife pozisyonunda sığır, koyun ve keçilerin iç organları ile kaslarını çevreleyen yağları (taze, soğutulmuş, dondurulmuş), tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş, dumanlanmış veya eritilmiş don yağ şeklinde olanları, kemik yağı ve sığır,koyun veya keçi atıklarından elde edilen yağları tanımlamıştır.

            Bu nedenlerle, büyük ve küçükbaş hayvanların (sığır,koyun ve keçi dahil) etlerinden ve kemikten sıyrılmış yağlar (kuyruk yağı, kavram yağı, böbrek yağı ve iç yağları, don yağ ), ile büyük ve küçükbaş hayvanların kemik, boynuz kemik posası, iç yağ ve etlerinin, yüksek ısıda pişirilmesi sonucu elde edilen yağın, insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olanları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki II sayılı listenin (A)  bölümünün 11 nci sırasında sayılan yağlar kapsamında olduğundan, toptan ve perakende teslimi % 8, bu yağların insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayanlarının toptan ve perakende teslimi ise genel oranda (%18) katma değer vergisine tabidir.

            4 – TGTC nin 05.06 tarife pozisyonunda, kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asit ile işlem görmüş veya jelatini alınmış),  bunların toz ve döküntüleri tanımlanmıştır. Bu pozisyonda basit bir şekilde hazırlanmış, şekil verilerek kesilmemiş, gereksiz kısımlarını atmak için basitçe biçmeden ileri gitmeyen işlem görmüş, enine veya boyuna kesilmiş, pürüzleri giderilmiş veya giderilmemiş kemikler yer almaktadır.

            TGTC nin 05.06 tarife pozisyonu 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki I ve II sayılı listelerde yer almadığından, büyük ve küçükbaş hayvanların (sığır,koyun ve keçi dahil) karkas etlerinden ayrılan kemiklerinin teslimi genel oranda (%18) katma değer vergisine tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Sakatat Tesliminde Uygulanacak Kdv Ve Tevkifat Oranı Hk.

19.04.2013

50426076-130[28-2012/20-984]-33

Top
Menu