Satıcı Firmalara Tarafınızdan Aksiyon Bedeli, Teşhir Bedeli, Dergi Bedeli, Gondol Bedeli, Palet Bedeli, Raf Bedeli, Bayi Destek Primi Adları Altında Düzenlenen Faturalarda Uygulanacak Kdv Oranı

Satıcı Firmalara Tarafınızdan Aksiyon Bedeli, Teşhir Bedeli, Dergi Bedeli, Gondol Bedeli, Palet Bedeli, Raf Bedeli, Bayi Destek Primi Adları Altında Düzenlenen Faturalarda Uygulanacak Kdv Oranı
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

84974990-130[28-2012/12]-707

10/07/2013

Konu

:

KDV oranı.

            İlgi özelge talep formunuzda, gıda, temizlik ve ihtiyaç maddeleri alanında market işletmeciliği yaptığınızı, mal alımlarınız karşılığında satıcı firmalara tarafınızdan aksiyon bedeli, teşhir bedeli, dergi bedeli, gondol bedeli, palet bedeli, raf bedeli, bayi destek primi adları altında fatura düzenlendiği ifade edilerek söz konusu faturalara uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı sorulmaktadır.

            KDV Kanununun;

             20 nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu, bedel deyiminin malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu işlemler karşılığında her ne suretle olursa olsun alınan veya bunlarca borçlanılan para, mal ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaat, hizmet ve değerler toplamını ifade ettiği,

             24/c maddesinde, vade farkı, fiyat farkı, faiz, prim gibi çeşitli gelirler ile servis ve benzer adlar altında sağlanan her türlü menfaat, hizmet ve değerlerin matraha dahil olduğu,

            35 inci maddesinde, malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefin bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellefin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzelteceği,

             hüküm altına alınmıştır.

             Diğer taraftan, 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin “6.1. Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilen Iskontolar” başlıklı bölümünde “KDV Kanununun 35 inci maddesi ile KDV matrahında çeşitli sebeplerle değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükelleflerin, bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükelleflerin ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltebilmelerine imkân sağlanmıştır.

            Fatura ve benzeri belgelerde ayrıca gösterilmeyip, yıl sonlarında, belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında (satış primi, hâsılat primi, yıl sonu ıskontosu gibi adlarla) yapılan ıskontolar esas itibariyle, asıl işleme ilişkin KDV matrahının değişmesi sonucunu doğurmaktadır. Dolayısıyla, KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu bu gibi durumlarda KDV Kanununun 35 inci maddesine göre düzeltme yapılması gerekmektedir.

            Bu itibarla, fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmeyip belli bir dönem sonunda ya da belli bir ciro aşıldığında yapılan ıskontolar nedeniyle KDV matrahında değişiklik vuku bulduğu hallerde düzeltme işlemi, alıcı tarafından satıcı adına bir fatura ve benzeri belge düzenlenmek ve bu amaçla düzenlenecek belgede, KDV matrahında değişikliğe neden olan ıskonto tutarına ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlem için geçerli olan KDV oranı uygulanmak suretiyle yapılacaktır.” açıklamalarına yer verilmiştir.

             Buna göre; firmanız tarafından satıcı firmalara aksiyon bedeli (ürünün satışını arttırmak için yapılan her türlü çalışma), teşhir bedeli (mağazada ürüne verilen ek satış alanı), dergi bedeli (yazılı basında yer alan her türlü çalışma), gondol bedeli (mağazada ürüne verilen ek satış alanı), palet bedeli (mağazada ürüne verilen ek satış alanı), raf bedeli (ürün rafa ilk konulduğunda uygulanan bedel), bayi destek primi adları altında fatura düzenlenmesinin firmanız tarafından satıcılara yapılan iskonto olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Dolayısıyla, Firmanız tarafından satıcı firmalara bu şekilde mal satışlarından bağımsız olarak verilen hizmetler için  genel oranda (%18) KDV uygulanması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

   

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Satıcı Firmalara Tarafınızdan Aksiyon Bedeli, Teşhir Bedeli, Dergi Bedeli, Gondol Bedeli, Palet Bedeli, Raf Bedeli, Bayi Destek Primi Adları Altında Düzenlenen Faturalarda Uygulanacak Kdv Oranı

10.07.2013

84974990-130[28-2012/12]-707

Son Yorumlananlar
Top
Menu