Şehir İçi Ulaşımda Kullanılan Kentkart Dolum Bedellerine İsabet Eden Kdv Nin İndirim Konusu Yapılması.

Şehir İçi Ulaşımda Kullanılan Kentkart Dolum Bedellerine İsabet Eden Kdv Nin İndirim Konusu Yapılması.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130[29-2013-02-4638]-573

05.01.2017

Konu

:

Şehir İçi Ulaşımda Kullanılan …kart Dolum Bedellerine İsabet Eden KDV nin İndirim Konusu Yapılması.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda; …Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına bağlı … Genel Müdürlüğünün sunduğu ulaşım hizmetinden faydalanmak üzere yapılan … kart dolumu uygulamasında 382 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca fatura düzenlenemediği belirtilerek, alınan kent kart hizmetinin nasıl gider gösterileceği hususunda görüş talep edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu Uygulaması Açısından:

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “İspat edici kağıtlar” başlıklı 227 nci maddesinin birinci fıkrasında; bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, bu Kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsikinin mecburi olduğu hükme bağlanmış,

228 inci maddesinde ise “Aşağıdaki giderler için ispat edici kağıt aranmaz:

1. Örf ve teamüle göre bir vesikaya istinat ettirilmesi mutat olmayan müteferrik giderler;

2. Vesikanın teminine imkan olmayan giderler;

3. Vergi kanunlarına göre götürü olarak tespit edilen giderler

1 ve 2 numaralı fıkralarda yazılı giderlerin gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması şarttır.”  hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin “Özel Kartlar Kullanılarak Yapılan Şehir İçi Yolcu Taşımacılığında Belge Düzeni” başlıklı ikinci bölümünde bazı firmalar tarafından çeşitli adlarla çıkarılan özel kartların, anlaşma yapılan şehir içi toplu yolcu taşıma işletmelerince (anlaşmalı yolcu taşıma işletmeleri) yürütülen taşıma hizmetinin ödeme aracı olarak kullanıldığı belirtilerek anlaşmalı yolcu taşıma işletmelerince verilen yolcu taşıma hizmetinin belgelendirilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur.

Mezkûr Tebliğde ayrıca, bayilerce müşterilere yükleme yapılması sırasında mali değeri olmayan bir belgenin müşteriye verilmesinin mümkün olduğu ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre şirketiniz bünyesinde çalışan personelin;

Kartlı ödeme sistemlerinin kullanıldığı şehir içi ulaşım vasıtaları (otobüs vb.) için yaptığı masrafların temin edilmesi halinde 382 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtildiği şekilde yükleme yapılması sırasında bayilerce düzenlenecek olan bilgi fişinin de eklenmesi suretiyle tanzim edilecek bir bordroya dayanılarak tevsik edilmesi,

Kartlı ödeme sistemlerinin kullanılmadığı diğer şehir içi ulaşım vasıtaları (minibüs vb.) için yaptığı masrafların tanzim edilecek bir bordroya dayanılarak tevsik edilmesi

mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, Vergi Usul Kanununun 228 inci maddesinde hükme bağlandığı üzere söz konusu harcamaların gerçek miktarları üzerinden kayıtlara geçirilmesi ve miktarlarının işin genişliğine ve mahiyetine uygun bulunması gerekmektedir.

Katma Değer Vergisi Kanunu Uygulaması Açısından:

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

1/1 inci maddesinde Türkiye’de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV ye tabi olduğu,

3/a maddesinde, vergiye tabi malların her ne suretle olursa olsun, vergiye tabi işlemler dışındaki amaçlarla işletmeden çekilmesi, vergiye tabi malların işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesinin teslim sayılan hallerden sayıldığı,

29/1-a maddesinde, mükelleflerin, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisini indirebilecekleri

hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, mükelleflerin faaliyetlerine ilişkin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den yüklendikleri KDV yi indirebilmeleri, ancak yapılan işlemin gerçek bir teslim veya hizmet ifası olması, indirim konusu yapılacak KDV nin fatura veya benzeri belgelerde ayrıca gösterilmesi ve bu vesikaların kanuni defterlere kaydedilmesi halinde mümkün bulunmaktadır.

Buna göre, personelinizin işe gidip gelmelerinin sağlanması amacıyla Şirketinizce ödemesi yapılan … kart dolumlarına ilişkin bedel ücret mahiyetinde bir gider olduğundan, Şirketinizce bu kartların personele verilmesi KDV’nin konusuna girmez. Diğer taraftan söz konusu kartlara ilişkin ödenen KDV’nin indirim konusu yapılması da mümkün değildir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

  

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Şehir İçi Ulaşımda Kullanılan Kentkart Dolum Bedellerine İsabet Eden Kdv Nin İndirim Konusu Yapılması.

05.01.2017

B.07.1.GİB.4.35.17.01-130-573

Top
Menu