Serbest Bölge İçinde Bulunan Firmaya Yapılan Hazır Beton Teslimlerinin Kdv Uygulaması Karşısındaki Durumu Hk.

Serbest Bölge İçinde Bulunan Firmaya Yapılan Hazır Beton Teslimlerinin Kdv Uygulaması Karşısındaki Durumu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1654

28/09/2011

Konu

:

Serbest bölge içinde bulunan firmaya yapılan hazır beton teslimlerinin KDV uygulaması karşısındaki durumu.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda serbest bölgeye gümrük beyannamesi ile yapılan beton ihracatlarının mal teslimi olarak kabul edilip edilmeyeceği ve söz konusu teslimlerin katma değer vergisine (KDV) tabi olup olmayacağı sorulmaktadır.

            3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 6 ncı maddesinde 5084 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile yapılan değişiklikle serbest bölgelerin gümrük hattı dışından sayılacağı ve bu bölgelerde gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilmiştir. Aynı Kanunun 8’inci maddesinde ise, serbest bölge ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılacak ticaretin, dış ticaret rejimine tabi olduğu ifade edilmiştir.

            KDV Kanununun;

            -4/1 inci maddesinde hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek gibi şekillerde gerçekleşebileceği,

             -11/1-a maddesinde ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetler, serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetler ve karşılıklı olmak şartıyla uluslar arası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışındaki müşteriler için Türkiye’de verilen roaming hizmetlerinin KDV’den istisna olduğu,

            -17/4-ı maddesinde de serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            Buna göre, yurtiçinden serbest bölgeye mal gönderilmesi Kanunun 11 ve 12 nci maddeleri (mal ihracı) kapsamında KDV den istisnadır. Serbest bölge dışında ancak Türkiye içinde bir yerden serbest bölgeye yapılan hizmet transferi, ise (serbest bölgedeki müşterilere yapılan fason hizmet hariç) istisna kapsamına girmemektedir.

            Öte yandan, hazır beton imal edilerek transmikserle dökülmesi işi KDV uygulamasında inşaat taahhüt işleri kapsamında “hizmet” olarak değerlendirilmektedir. Bu hizmetin yurtiçinden serbest bölgedeki inşaatlar için verilmesi de mal teslimi olarak kabul edilemeyeceğinden KDV ye tabi olacaktır.

            Bununla birlikte, söz konusu hizmet KDV Kanununa göre istisna kapsamında değerlendirilmediğinden “serbest bölge işlem formu” ile belgelendirilmesi istisna uygulamasına etki etmeyecektir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.                                                            

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölge İçinde Bulunan Firmaya Yapılan Hazır Beton Teslimlerinin Kdv Uygulaması Karşısındaki Durumu Hk.

28.09.2011

B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17.4-1654

Top
Menu