Serbest Bölge İşlem Formu Hk.

Serbest Bölge İşlem Formu Hk.
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

Sayı

:

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-68-94

21/11/2011

Konu

:

Serbest Bölge İşlem Formu

            İlgide kayıtlı özelge talep formunda, Adana Yumurtalık Serbest Bölgesine serbest bölge işlem formu ile 3.430 TL tutarında kullanım amaçlı 14 adet soyunma dolabı gönderdiğiniz belirtilerek söz konusu teslimin ihracat istisnası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

            Katma Değer Vergisi Kanununun ihracat istisnasını düzenleyen 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca, serbest bölgedeki alıcılara yapılan ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkarak bir serbest bölgeye vasıl olduğu teslimler de ihracat istisnası kapsamında KDV den istisna olmaktadır.

            Aynı Kanununun 11/2 nci maddesinin, ihracat istisnasının uygulanmasına ilişkin usul ve esasların tespiti hususunda Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak yapılan düzenlememelerle, Kanunun 12/1-a maddesinde belirtilen şartlar dahilinde gerçekleştirilen ihracat istisnası kapsamındaki teslimlerin tevsikinde asli belge olarak “gümrük beyannamesi” aranması uygun görülmüştür.

            Öte yandan, Bakanlığımızca, işlemin niteliği ve durumun gerekliliği gözetilerek, gümrük beyannamesi yerine geçecek başka belgeler de Gümrük Müsteşarlığının olumlu görüşleri alınmak kaydıyla ihracat istisnası bakımından tevsik edici belge olarak kabul edilerek uygulamaya yön verilmektedir.

            Başkanlığımıza yansıyan olaylar ve Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma neticesinde, kullanılmak veya tüketilmek üzere serbest bölgeye gönderilen malların, KDV Kanununun 11/1-a maddesinde düzenlenen mal ihracatında KDV istisnasından yararlanabilmesi için bu teslimin tevsikinde gümrük beyannamesinin yanı sıra serbest bölge işlem formunun da kabul edilebileceği konusunda görüş oluşturulmuştur.

            Buna göre, doğrudan bir üretimin girdisi olmaksızın serbest bölgede demirbaş olarak kullanılmak üzere gönderilen söz konusu soyunma dolaplarının tesliminin serbest bölgedeki alıcılara yapıldığının ve serbest bölgeye vasıl olduğunun gümrük beyannamesi yerine serbest bölge işlem formu ile tevsik edilmesi halinde de ihracat istisnası kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölge İşlem Formu Hk.

21.11.2011

B.07.1.GİB.4.33.15.01-2010-701-68-94

Top
Menu