Serbest Bölgede Bulunan Fabrika Binasının Yıkımı İle Çöp Moloz Ve Hafriyatın Bölge Dışına Taşınması İşinde Kdv İstisnası.

Serbest Bölgede Bulunan Fabrika Binasının Yıkımı İle Çöp Moloz Ve Hafriyatın Bölge Dışına Taşınması İşinde Kdv İstisnası.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Bölgede Bulunan Fabrika Binasının Yıkımı İle Çöp Moloz Ve Hafriyatın Bölge Dışına Taşınması İşinde Kdv İstisnası.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130-15330

25.04.2017

Konu

:

Serbest Bölgede bulunan fabrika binasının yıkımı ile çöp moloz ve hafriyatın bölge dışına taşınması işinde KDV istisnası.

            İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, merkezi İstanbul’da bulunan inşaat şirketinin … Serbest Bölgesinde yüklenici olarak üstlendiği inşaat taahhüt işinin; serbest bölge içerisinde bina sökümü ve istiflenmesi, bina yıkımı, iş makinesi çalıştırılması ile serbest bölgeden Türkiye’deki döküm sahasına moloz naklinin hizmet sözleşmesi kapsamında firmanızca yapılacağı, faturasının inşaat firması adına düzenleneceği belirtilerek, söz konusu işlerin KDV Kanununun 11/1-a ve 17/4-ı maddeleri uyarınca vergiden istisna olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun;

            -11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler, yurtdışındaki müşteriler için yapılan hizmetler ile serbest bölgelerdeki müşteriler için yapılan fason hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

            -12/1 inci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki bir alıcıya ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılması veya malların yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmesi ve teslim konusu malın, Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olması ya da yetkili gümrük antreposuna konulması gerektiği,

            – (16.11.2016 tarih ve 6761 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle değişmeden önceki hüküm) 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

            hüküm altına alınmıştır.

            26/04/2014 tarih ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/05/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren KDV Genel Uygulama Tebliğinin 11 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değişmeden önceki “II/F-4.9. Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetler” bölümünde; Kanunun 17/4-ı maddesine göre, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV’den müstesna olduğu, ancak yurt içinden serbest bölgeye verilen hizmetler ile serbest bölgeden yurt içine yönelik olarak verilen hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, istisnanın kapsamına yalnızca serbest bölgede ifa edilen hizmetlerin girdiği belirtilmiştir.

            Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Türkiye’de yerleşik veya serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar tarafından bilfiil serbest bölge içinde ifa edilen hizmetler KDV’den istisna olduğundan serbest bölge içerisinde gerçekleştirilen inşaat taahhüt işlerinin “hizmet” kapsamında değerlendirilerek KDV’den istisna tutulması gerekmektedir. Bu işlemleri yapanların serbest bölge içinde faaliyette bulunup bulunmamaları istisna uygulamasına engel değildir.

            Konuyla ilgili olarak düzenlenen hakediş raporu ile 30.11.2015 tarihli fiyat teklifinin tetkikinden, “hafriyat, çöp nakil” olarak isimlendirilen taahhüt işinin; bina yıkımı, fabrika binasının sökümü ve istiflenmesi, iş makinesi çalıştırılması, yıkım sonucu ortaya çıkan çöp, inşaat malzemesi ve molozların taşınması işlerinden oluştuğu anlaşılmıştır.

            Buna göre, şirketiniz tarafından iş makinesi çalıştırılarak bina yıkımı, sökümü ve istiflenmesi hizmetleri serbest bölge içerisinde verildiğinden söz konusu hizmetler Kanunun 17/4-ı maddesine istinaden KDV den istisna olacaktır. Bina yıkımı sonucunda ortaya çıkan çöp, inşaat malzemesi ve molozların … Serbest Bölgesi … köyündeki kimyasal atıkların döküm sahasına kabul edilmemesi nedeniyle Türkiye’deki kimyasal atık alanına taşınması hizmetinin ise, fiilen serbest bölge içerisinde gerçekleştirilen hizmet olarak değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Bulunan Fabrika Binasının Yıkımı İle Çöp Moloz Ve Hafriyatın Bölge Dışına Taşınması İşinde Kdv İstisnası.

25.04.2017

B.07.1.GİB.4.35.17.01-130-15330

Top
Menu