Serbest Bölgede Verilen Yapı Denetim Hizmetinde Kdv Ve Damga Vergisi.

Serbest Bölgede Verilen Yapı Denetim Hizmetinde Kdv Ve Damga Vergisi.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Bölgede Verilen Yapı Denetim Hizmetinde Kdv Ve Damga Vergisi.

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

Sayı

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

:

45404237-130[I-14-91]-10332

20.03.2017

Konu

:

Serbest bölgede verilen yapı denetim hizmetinde KDV ve Damga Vergisi.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, yapı denetim faaliyetinde bulunduğunuzdan bahisle, serbest bölgede yapılan inşaata vereceğiniz yapı denetim hizmetinin KDV’ye tabi olup olmadığı ile söz konusu yapı denetim hizmetine ilişkin düzenlenecek sözleşmede damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği hususlarında Başkanlığımız görüşü istenilmektedir.

Katma Değer Vergisi Yönünden:

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun;

-1/1 inci maddesinde; ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu, 

6 ncı maddesinde, işlemlerin Türkiye’de yapılmasının; malların teslim anında Türkiye’de bulunmasını, hizmetin Türkiye’de yapılmasını veya hizmetten Türkiye’de faydalanılmasını ifade ettiği,

-17/4-ı maddesinde ise, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV’den istisna olduğu,

hüküm altına alınmıştır.

Kanunun 17/4-ı hükmü gereğince, serbest bölge içinde gerçekleşen hizmet ifalarında KDV uygulanmamakta olup, işlemleri yapanların serbest bölge içinde faaliyette bulunup bulunmamaları istisna uygulamasına engel değildir. Söz konusu bölgelerde faaliyette bulunma ruhsatının bulunup bulunmaması da bu istisna uygulamasını etkilememektedir.

Dolayısıyla, Türkiye’de ya da yurt dışında mukim firmaların ya da serbest bölgede faaliyette bulunan firmaların serbest bölge içinde ifa ettikleri hizmetler Kanunun 17/4-ı maddesi uyarınca KDV’den istisnadır.

Ancak, serbest bölge dışından serbest bölgeye ya da serbest bölgeden serbest bölge dışına ancak yurt içine yönelik olarak verilen hizmetler, Kanunun 1 ve 6’ncı maddeleri gereğince KDV’ ye tabidir.

Yapı denetim hizmeti, yapının bulunduğu yerde verilmesi gereken bir hizmet olduğundan, sözleşme yapacağınız firmanın serbest bölgedeki inşaatına yönelik olarak bilfiil serbest bölge içerisinde vereceğiniz yapı denetim hizmetinin, Kanunun 17/4-ı maddesi gereğince KDV’den istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.

Damga Vergisi Yönünden:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, (1) sayılı tablonun ” I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün A/1 fıkrasında da, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin nispi damga vergisine tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 5084 sayılı Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almış mükelleflerin, bu bölgelerde gerçekleştirdikleri faaliyetleri ile ilgili olarak yaptıkları işlemlerin 31/12/2008 tarihine kadar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olduğu, aynı maddenin 5810 sayılı Kanunun 01/01/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe giren 7 nci maddesi ile değişik ikinci fıkrasının (c) bendinde, Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren yılın vergilendirme döneminin sonuna kadar bu bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtların damga vergisi ve harçlardan müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.

Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, şirketiniz ile serbest bölgedeki firma arasında düzenlenecek yapı denetim hizmetine ilişkin sözleşmenin, söz konusu şirketin serbest bölgedeki inşaatı ile ilgili olarak düzenlenmiş olması durumunda damga vergisinden istisna edilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Bölgede Verilen Yapı Denetim Hizmetinde Kdv Ve Damga Vergisi.

20.03.2017

B.07.1.GİB.4.16.16.02-130[I-14-91]-10332

Top
Menu