Serbest Meslek Erbabının Kullandığı Numaralı Gözlüğe Ait Kdv’nin İndirimi.

Serbest Meslek Erbabının Kullandığı Numaralı Gözlüğe Ait Kdv’nin İndirimi.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Meslek Erbabının Kullandığı Numaralı Gözlüğe Ait Kdv'nin İndirimi.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

Sayı

:

21152195-130-95545

25.10.2017

Konu

:

Serbest meslek erbabının kullandığı numaralı gözlüğe ait KDV’nin indirimi.

          İlgide kayıtlı özelge talep formunda; serbest meslek faaliyeti icra ettiğiniz belirtilerek kullanmış olduğunuz numaralı gözlüğün iktisadi kıymet olarak değerlendirilip amortisman yoluyla giderleştirilip giderleştirilemeyeceği ve KDV’sinin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            GELİR VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Serbest Meslek Kazancının Tarifi” başlıklı 65’inci maddesinde; “Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır. Serbest meslek faaliyeti; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır.” hükmü yer almıştır.

            Aynı Kanun’un 67’nci maddesinin birinci fıkrasında; “Serbest meslek kazancı bir hesap dönemi içinde serbest meslek faaliyeti karşılığı olarak tahsil edilen para ve ayınlar ve diğer suretlerle sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerden bu faaliyet dolayısıyla yapılan giderler indirildikten sonra kalan farktır.” hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, mezkur Kanun’un 68’inci maddesinde de serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilecek giderler bentler halinde sayılmış olup, maddenin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde, “Mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel giderler (İkametgahlarının bir kısmını iş yeri olarak kullananlar, ikametgah için ödedikleri kiranın tamamı ile ısıtma ve aydınlatma gibi diğer giderlerin yarısını indirebilirler. İşyeri kendi mülkü olanlar kira yerine amortismanı, ikametgahı kendi mülkü olup bunun bir kısmını iş yeri olarak kullananlar amortismanın yarısını gider yazabilirler.)” hükmü yer almaktadır.

            Anılan Kanun’un 68’inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan genel giderlerin, serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmesi için kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip olması gerekmektedir.

            Aynı Kanun’un “Diğer İndirimler” başlıklı 89’uncu maddesinde ise;

            “Gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden aşağıdaki indirimler yapılabilir.

            …

            2. Beyan edilen (5281 sayılı Kanun’un 43/8-c maddesiyle değişen ibare) (1.1.2015 tarihinden geçerli olmak üzere) gelirin %10’unu aşmaması, Türkiye’de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamaları (mükerrer 121’inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler).

            …”

            hükmüne yer verilmiştir.

            Bu hüküm ve açıklamaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda; serbest muhasebeci mali müşavirlik faaliyetinin ifasında kullanıldığı belirtilen numaralı gözlüğün münhasıran faaliyetin yürütülmesine mahsus olmaması, söz konusu eşyanın iş dışında özel hayatta da kullanılmaya elverişli olması nedenleriyle, belirtilen eşya ile kazancın elde edilmesi veya idamesi arasında doğrudan bir bağ olduğundan söz edilemeyecektir.

            Bu itibarla, serbest meslek faaliyetinin ifası sırasında kullanılan numaralı gözlüğe ait harcamalar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 68’inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden, anılan harcamaların serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün olmayıp, ödevlinin görme rahatsızlığı nedeniyle aldığı numaralı gözlük için yapılan harcamaların, gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi halinde, anılan Kanunun 89’uncu maddesinin 2’nci bendi uyarınca beyan edilen gelirin %10’unu aşmaması şartıyla, yıllık gelir vergisi beyannamesinde beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması mümkün bulunmaktadır.

            KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU YÖNÜNDEN:

            3065 sayılı KDV Kanununun,

            – 1/1 inci maddesinde; ticari, sınaî, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti kapsamında Türkiye’de yapılan teslim ve hizmetlerin KDV’ye tabi olduğu,

            – 30/d maddesinde ise, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına göre kazancın tespitinde indirimi kabul edilmeyen giderler dolayısıyla ödenen KDV’nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilemeyeceği

            hüküm altına alınmıştır.

            Bu itibarla, mesleğinizin icrası sırasında kullandığınız numaralı gözlük için yapılan harcamaların, serbest meslek kazancınızın tespitinde indirimi kabul edilen giderler kapsamında olmaması nedeniyle söz konusu numaralı gözlük için yüklendiğiniz katma değer vergisini vergiye tabi işlemleriniz üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirmeniz mümkün bulunmamaktadır.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Meslek Erbabının Kullandığı Numaralı Gözlüğe Ait Kdv’nin İndirimi.

25.10.2017

B.07.1.GİB.4.35.17.01-130-95545

Top
Menu