Serbest Veterinerlik Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

Serbest Veterinerlik Hizmetinde Kdv Oranı Hk.konulu özelgenin içeriği aşağıda verilmiştir. Vergipedia üzerinden daha fazla özelgeye erişebilirsiniz. Diğer sayfalarımızı ziyaret etmeyi ihmal etmeyin.

Serbest Veterinerlik Hizmetinde Kdv Oranı Hk. 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ücretsiz e-belge görüntüleyici program, e-fatura görüntületileyici program

KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEF HİZMETLERİ GELİR GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı

:

37009108-130[28 Md.-2012-3665]-9

13/02/2013

Konu

:

Serbest Veterinerlik Hizmetinde KDV Oranı

             İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, serbest veterinerlik hizmetinde bulunduğunuz belirtilerek söz konusu hizmete uygulanacak katma değer vergisi oranı hususunda bilgi istenilmektedir.

             KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye dayanılarak yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

            Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararnamesine ekli II sayılı Listenin (B) bölümünün 21 inci sırasında, ilgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil) ile ambulans hizmetlerinin % 8 oranında katma değer vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.

             Bu hüküm ve açıklamalara göre, ilgili Bakanlık ya da kanunların verdiği yetki çerçevesinde ifa edeceğiniz serbest veterinerlik hizmetleri % 8 oranında katma değer vergisine tabidir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.

Özelge:Serbest Veterinerlik Hizmetinde Kdv Oranı Hk.

13.02.2013

37009108-130[28 Md.-2012-3665]-9

Top
Menu